PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kultura řeči I - APH510075
Anglický název: Elocution I
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (14)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200015
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: FOUVERON (13.05.2018)
Cílem semináře je seznámit účastníky se zásadami techniky mluveného projevu, s přípravou projevů a kulturou jejich přednesu. Důraz je kladen na praktická cvičení a rozbor přednesených projevů, posluchači jsou vedeni k identifikaci stylových a nářečních jevů ve výslovnosti vlastní i cizí. Pozornost je věnována rovině hláskové i rovině souvislé řeči. Během výuky je používána technika (audio a video).

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. (03.02.2020)

Docházka min. 75 %.

Aktivní účast na semináři.

Příprava 3 vlastních mluvených projevů různého typu, jejich přednes a hodnocení podle zadaných kritérií.

Pro plnění požadavků je vyžadováno použití češtiny.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude 
vypsán pouze jeden zkušební termín. 

Literatura
Poslední úprava: FOUVERON (13.05.2018)

Základní studijní literatura: 

 

Hájková, E. (2012): Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada

Palková, Z. (1995): Některé problémové jevy výslovnosti a intonace v současné spisovné češtině. In Přednášky z XXXVII. a XXXVIII. běhu LŠSS. Praha: Univerzita Karlova, s. 103–109.

Palková, Z. (1997): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. 2. vyd. (1. vyd. 1994) (vybrané kapitoly)

Romportl, M. a kol. (1978): Výslovnost spisovné češtiny II (Výslovnost slov přejatých). Praha: Academia

Toman, J. (1974): Jak dobře mluvit. Praha: Svoboda.

Vávra, V. (1990): Mluvíme beze slov. Praha: SPN.

 

Další literatura:

Hůrková-Novotná, J. – Makovičková, H. (1983): Základy jevištní mluvy. Praha: SPN

Hůrková-Novotná, J. – Makovičková, H. (1985): Základy jevištní mluvy 2. Praha: SPN

Hubáček, J. (1983): Jak mluvit a přednášet. Ostrava: Profit.

Kraus, J. (2010): Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum. 2. vyd. (1. vyd. 2004).

Mareš, J. – Křivohlavý, J. (1995): Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita.

Nebeská, I. (1999): Jazyk, norma, spisovnost. Karolinum, Praha.

Palková, Z. (1989): Základní kurs české výslovnosti (pro cizince). SPN, Praha.

Pokorná, J., Vránová, M.(2007): Přehled české výslovnosti. Praha: Portál.

Vyštejn, J. (1991): Vady výslovnosti. SPN Praha.

Zeman, J. (2008): Základy české ortoepie. Hradec Králové: Gaudeamus.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)
Hlavní tematické okruhy:
1. Pojem "kultura řeči". Efektivita komunikace a faktory, které ji ovlivňují. Pojmy "diskurs" - "text".

2. Řečová komunikace - řeč mluvená a psaná; spisovná čeština a její funkce (psanost vs. mluvenost).

3. Rétorika. Produkce řeči. Výstavba mluvených projevů a jejich příprava.

4. Nonverbální komunikace.

5. Sociolingvistické faktory formující komunikaci.

6. Pragmatické aspekty řeči.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK