PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Řečová komunikace - standard - APH510074
Anglický název: Speech Communication and Language Standard
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200014
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Prerekvizity : APH510011
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: FOUVERON (13.05.2018)
Předmět uvádí do problematiky zvukových jevů v mluvené komunikaci se zaměřením na vztah reálné výslovnosti a standardu jazyka. Součástí kurzu je vytvoření vlastního percepčního testu (od stanovení kritérií pro výběr zvukového materiálu a jeho pořízení, k sestavení, zadání a vyhodnocení testu).

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude vypsán pouze jeden zkušební termín.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: FOUVERON (14.05.2018)

Docházka 75 %.

Aktivní účast na semináři.

Editace a analýza zvukového materiálu podle zadaných kritérií.

Prezentace analyzovaného materiálu.

Informační příspěvek z odborné studie.

Test z ortoepie

 

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude 
vypsán pouze jeden zkušební termín. 

Literatura
Poslední úprava: FOUVERON (13.05.2018)

Základní studijní literatura:

Hála, B. (1967): Výslovnost spisovné češtiny I. Praha:Academia. 2. vyd.

Romportl, M. a kol. (1978): Výslovnost spisovné češtiny II (Výslovnost slov přejatých). Praha: Academia.

Palková, Z. (1994): Mluvená čeština ve veřejných projevech (k problematice řečových vzorů). Přednášky z XXXVI. běhu LŠSS. Praha: Univerzita Karlova, s. 67-81.

Palková, Z. (1997): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. 2. vydání

Jančáková, J. – Komárek, M. – Uličný, O. (eds) (1995): Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha: Melantrich. (vybrané studie)

Vybrané studie z časopisu Čeština doma a ve světě 1–2/2001 a 3–4/2008

 

Další odborná literatura:

Vybrané studie ze sborníků:

Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. – Havlová, E. (Eds.) (2010): Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum.

Minářová, E. – Ondrášková, K. (eds.) (2004): Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny, perspektivy. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, svazek č. 177. Brno: Masarykova univerzita.

Šrámek, R. (ed.). (1996): Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno: Masarykova univerzita.

Vybrané studie zejména z časopisů: Slovo a slovesnost, Naše řeč, Český jazyk a literatura, AUC Philologica - Phonetica Pragensia.

Sylabus -
Poslední úprava: FOUVERON (13.05.2018)

Základní tematické okruhy:

1. Funkce a místo spisovnosti v řečové komunikaci.

2. Kodifikace výslovnosti v češtině.

3. Veřejné mluvené projevy s přihlédnutím ke komunikační situaci.

4. Standardní a mimostandardní formy v mluvené řeči, přijatelnost jednotlivých zvukových jevů pro posluchače.

5. Pořízení a zpracování zvukového materiálu podle zadaných kritérií.

6. Sestavení, zadání a vyhodnocení percepčního testu.

7. Analýza reálné výslovnosti ve srovnání se standardem.

8. Poslechová praxe.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: FOUVERON (13.05.2018)

Předmět je určen především studentům, kteří neabsolvovali bakalářský stupeň oboru fonetika. Poskytuje nezbytný základ pro vstup do předmětu Řečová komunikace a variabilita jazyka. Podmínkou pro zapsání předmětu je absolvování semináře Transkripce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK