PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do problematiky kultury řeči - APH510037
Anglický název: Introduction to Speech Elocution
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (14)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200015
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

Cílem kurzu je nejen získat základní přehled o technice mluveného projevu, přípravě projevů a jejich přednesu,
ale také si procvičit efektivní a srozumitelné vyjadřování, naučit se hodnotit řečové projevy druhých a zlepšit
schopnost vyjádřit svůj názor a diskutovat o něm. Důraz je kladen na adekvátnost řečového projevu vzhledem ke
komunikační situaci. V semináři jsou analyzovány vybrané materiály (audio/video).

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Základní studijní literatura:
Allhoff, D.-W. & Allhoff, W. (2008): Rétorika a komunikace. 14. vydání. Praha: Grada.

Klapetek, J. (2008): Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada.

Lotko, E. (1997): Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Další odborná literatura:
Hoffmannová, J. (1997): Stylistika a… Praha: Trizonia.

Toman, J. (1974): Jak dobře mluvit. Praha: Svoboda.

Zeman, J. (2008): Základy české ortoepie. Hradec Králové: Gaudeamus.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

1. Základní prvky konceptu „kultura řeči“.

2. Neverbální prostředky vyjadřování.

3. Zvukové vlastnosti souvislé řeči.

4. Ortoepie. Mluvní styly.

5. Příprava a členění mluveného projevu. Mluvenost vs. psanost.

6. Dialog - monolog. Institucionální dialog.

7. Dialog - typy otázek.

8. Argumentace a přesvědčování.

9. Vybrané pragmatické aspekty rétoriky: kooperace a zdvořilost.

10. Specifika řeči politiků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK