PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do problematiky kultury řeči - APH510037
Anglický název: Introduction to Speech Elocution
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (14)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200015
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. (13.05.2018)

Cílem semináře je seznámit účastníky se zásadami techniky mluveného projevu, s přípravou projevů a kulturou jejich přednesu. Důraz je kladen na praktická cvičení a rozbor přednesených projevů, posluchači jsou vedeni k identifikaci stylových a nářečních jevů ve výslovnosti vlastní i cizí. Pozornost je věnována rovině hláskové i rovině souvislé řeči. Během výuky je používána technika (audio a video).

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude vypsán pouze jeden zkušební termín.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. (13.05.2018)

Docházka min. 75 %.

Aktivní účast na semináři.

Příprava 3 vlastních mluvených projevů různého typu, jejich přednes a hodnocení podle zadaných kritérií.

  

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude vypsán pouze jeden zkušební termín.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. (13.05.2018)

Základní studijní literatura: 

 

Hájková, E. (2012): Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada

Palková, Z. (1995): Některé problémové jevy výslovnosti a intonace v současné spisovné češtině. In Přednášky z XXXVII. a XXXVIII. běhu LŠSS. Praha: Univerzita Karlova, s. 103–109.

Palková, Z. (1997): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. 2. vyd. (1. vyd. 1994) (vybrané kapitoly)

Romportl, M. a kol. (1978): Výslovnost spisovné češtiny II (Výslovnost slov přejatých). Praha: Academia

Toman, J. (1974): Jak dobře mluvit. Praha: Svoboda.

Vávra, V. (1990): Mluvíme beze slov. Praha: SPN.

 

Další literatura:

Hůrková-Novotná, J. – Makovičková, H. (1983): Základy jevištní mluvy. Praha: SPN

Hůrková-Novotná, J. – Makovičková, H. (1985): Základy jevištní mluvy 2. Praha: SPN

Hubáček, J. (1983): Jak mluvit a přednášet. Ostrava: Profit.

Kraus, J. (2010): Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum. 2. vyd. (1. vyd. 2004).

Mareš, J. – Křivohlavý, J. (1995): Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita.

Nebeská, I. (1999): Jazyk, norma, spisovnost. Karolinum, Praha.

Palková, Z. (1989): Základní kurs české výslovnosti (pro cizince). SPN, Praha.

Pokorná, J., Vránová, M.(2007): Přehled české výslovnosti. Praha: Portál.

Vyštejn, J. (1991): Vady výslovnosti. SPN Praha.

Zeman, J. (2008): Základy české ortoepie. Hradec Králové: Gaudeamus.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. (13.05.2018)

Hlavní tematické okruhy:

1.   Řečová komunikace.

2.   Produkce řeči, hlasová a dechová cvičení.

3.   Mluvní styly; uplatnění ortoepických pravidel v mluvní praxi, výslovnostní cvičení.

4.   Zvukové vlastnosti souvislé řeči.

5.   Nonverbální komunikace.

6.   Výstavba mluvených projevů a jejich příprava. Mluvenost vs. psanost.

7.   Průběžná mluvní praxe (projevy mluvené – připravené vs. nepřipravené, projevy čtené).

8.   Kritéria hodnocení mluvených projevů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK