PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Řečová komunikace a standard jazyka - APH510036
Anglický název: Speech Communication and Language Standard
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200014
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Prerekvizity : APH510011
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)
Předmět uvádí do problematiky variability zvukových jevů v mluvené komunikaci se zaměřením na vztah reálné
výslovnosti a standardu jazyka. Součástí kurzu je vytvoření vlastního percepčního testu (od stanovení kritérií pro
výběr zvukového materiálu a jeho pořízení, k sestavení, zadání a vyhodnocení testu).

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)
Základní studijní literatura:
Hála, B. (1967): Výslovnost spisovné češtiny I. Praha: Academia.

Romportl, M. a kol. (1978): Výslovnost spisovné češtiny II (Výslovnost slov přejatých). Praha: Academia.

Další odborná literatura:
Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. (vybrané pasáže)

Zeman, J. (2008): Základy české ortoepie. Hradec Králové: Gaudeamus.

Karlík, P. & Krčmová, M. (eds.) (1998): Jazyk a kultura vyjadřování. Brno: Masarykova univerzita.

Jančáková, J., Komárek, M. & Uličný, O. (eds) (1995): Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha: Melantrich.

Palková, Z. (1994): Mluvená čeština ve veřejných projevech (k problematice řečových vzorů). Přednášky z XXXVI. běhu LŠSS. Praha: Univerzita Karlova, s. 67-81.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)
Základní tematické okruhy:
1. Funkce a místo spisovnosti v řečové komunikaci

2. Kodifikace výslovnosti v češtině.

3. Veřejné mluvené projevy s přihlédnutím ke komunikační situaci.

4. Analýza reálné výslovnosti ve srovnání se standardem (na základě výsledků percepčního testu).

5. Standardní a mimostandardní formy v mluvené řeči, přijatelnost jednotlivých zvukových jevů pro posluchače.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Předmět je určen především studentům, kteří neabsolvovali bakalářský stupeň oboru fonetika. Poskytuje nezbytný základ pro vstup do předmětu Řečová komunikace a variabilita jazyka. Podmínkou pro zapsání předmětu je absolvování semináře Transkripce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK