PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Poslechová analýza II - prozodémy - APH510035
Anglický název: Perceptual Analysis II - Suprasegmentals
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200040
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

Cílem semináře je získat hlubší konkrétní zkušenost a praktické dovednosti při poslechové analýze prozodických
vlastností
řeči. Materiálem jsou čtené i spontánně mluvené projevy laických i profesionálních mluvčích.Rozvíjena bude
schopnost
abstrahovat prozodické kategorie z variability zvukového signálu, postupně poslech stabilizovat a vytvořit si kritéria
pro
hodnotící soudy.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Povinná literatura:
Daneš, F. (1957): Intonace a věta ve spisovné češtině. Praha: Academia.

Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum.

Hirst, D. - Di Cristo, A. (1998): Intonation systems. Cambridge: Cambridge University Press. (vybrané části)

Doporučená literatura:
Ondráčková, J. (1954): O mluvním rytmu v češtině. Slovo a slovesnost, roč. 15, s. 24-29, 145-157.

Janota, P. - Palková, Z. (1974): Auditory evaluation of stress under the influence of context. In AUC - Philologica 2/1974, Phonetica Pragensia, 4. Praha: Univerzita Karlova, s. 29-59.

Cruttenden, A. (1986): Intonation. Cambridge: Cambridge University Press. (vybrané části)

Palková, Z. (1992): Lineární segmentace prózy a rytmus. Česká literatura, roč. 40, č. 2-3, s. 240-248.

Janíková, J. (2001): Melodic contrast in Czech interrogative and non-conclusive sentences: further findings. In Vích, R. (ed.). Speech Processing. 11th Czech-German Workshop Prague 2001. Praha: ÚRE AV ČR, s. 28-31.

Palková, Z. (2004): Přízvukový takt ve struktuře popisu češtiny. In Čeština - Univerzália a specifika 5. Hladká, Z. - Karlík, P.(eds.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 399-408.

Palková, Z. (2006): Textové dispozice pro členění na intonační fráze v češtině. In Palková, Z. - Janoušková, J. (eds.). Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků. Praha: FF UK.

Duběda, T. (2006): Prosodic boundaries in Czech: an experiment based on delexicalized speech. In Stern, R. M. (ed.). Proceedings of the Ninth International Conference on Spoken Language Processing (Interspeech 2006 - ICSLP), Pittsburg. Bonn: ISCA.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Výuka zahrnuje následující bloky:
1. Analýza na úrovni mluvního taktu: určování mluvních taktů; umístění přízvuku; rozlišování typů taktu.

2. Analýza na úrovni promluvového úseku: určování promluvových úseků v textech čtených a mluvených; faktory ovlivňující úsekové členění v percepci posluchače; typy pauz; mluvní tempo.

3. Využití zvukových prominencí ve struktuře souvislého textu: větné prominence z hlediska pozice a funkce.

4. Intonace jako prostředek větné modality: typy melodémů, jejich základní a příznakové použití.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK