PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do problematiky osvojování řeči - APH510024
Anglický název: Introduction to Speech Acquisition
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200039
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martina Černá
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

V rámci předmětu jsou studenti seznámeni především s fyziologickým vývojem dětské řeči a kognitivní stránkou
procesu
osvojování řeči u dítěte. Pozornost je věnována nejen fonetickým aspektům osvojování řeči, ale také otázkám
fonologického přístupu k problematice. Okrajově jsou diskutovány i otázky speciální pedagogiky a zásady práce s
dítětem
v případě, že se objeví řečové či sluchové patologie.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Černá (11.05.2018)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (05.09.2011)

Základní studijní literatura:
Sovák, M. (1984): Logopedie předškolního věku. Praha: SPN.

Vihman, M. M. (1996): Phonological development. Oxford: Blackwell. (kap. 3-4)

Owens, R. E. (2000): Language development: an introduction. Boston, London: Allyn&Bacon. (kap. 2, 4, a 8)

Fitch, W. T. (2000): The evolution of speech: a comparative review. Trends in cognitive sciences, roč. 4, č. 7, s. 258-267.

Škodová, E. - Jedlička, I. a kol. (2003): Klinická logopedie. Praha: Portál. (část III)

Další odborná literatura:
Ohnesorg, K. (1948): O mluvním vývoji dítěte. Praha: FF UK.

Ohnesorg, K. (1948): Fonetická studie o dětské řeči. Praha: FF UK.

Ohnesorg, K. (1959): Druhá fonetická studie o dětské řeči. Praha: SPN.

Vyštejn, J. (1991): Vady výslovnosti. Praha: SPN.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (05.09.2011)

Výuka zahrnuje následující témata:
1. Předmět studia, metodika výzkumu dětské řeči.

2. Přehled teorií osvojování řeči.

3. Fylogeneze řeči.

4. Nástin ontogeneze řeči.

5. Neurologická stránka osvojování řeči.

6. Princip kategoriální percepce.

7. Další percepční mechanismy.

8. Fonotaktika dětské řeči do úrovně slabiky.

9. Fonotaktika dětské řeči nad úrovní slabiky.

10. Dětské řečové typy.

11. Prozodická stránka dětské řeči.

12. Akustické aspekty dětské řeči.

13. Přehled poruch řeči.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK