PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Základy akustiky - APH510019
Anglický název: Introduction to Acoustics of Speech
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200005
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

V teoretické části předmětu se studenti seznámí se základními principy obecné akustiky důležitými pro fonetiku, se
základy
psychoakustiky a se stěžejní teorií produkce řeči. V seminářích studenti procvičí probrané jevy formou praktických
činností
a osvojí si základní operace se softwarovými nástroji pro analýzu řečového signálu (např. generování zvuků,
filtrování,
značkování akustického signálu).

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (05.09.2011)

Povinná literatura:
Machač, P. & Skarnitzl, R. (2009). Fonetická segmentace hlásek. Praha: Epocha.

Ladefoged, P. (1996): Elements of acoustic phonetics. Chicago: University of Chicago Press.

Ptáček, M. (1993): Úvod do fonetické akustiky. Praha: Karolinum.

Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. (vybrané části)

Doplňková literatura:
Fant, G. (1970): Acoustic theory of speech production. The Hague: Mouton.

Johnson, K. (2003): Acoustic and auditory phonetics. Oxford: Blackwell Publishing.

Kent, R. D. & Read, C. (1992): The acoustic analysis of speech. San Diego: Whurr Publishers.

Syrový, V. (2003): Hudební akustika. Praha: Akademie múzických umění. (vybrané části)

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (05.09.2011)

Tematické okruhy:

1. Fyzikální popis zvuku: základní pojmy a veličiny, šíření zvuku;

princip Fourierovy transformace, spektrum a spektrogram; typy zvukových vln; rezonance a akustické filtry.

2. Psychoakustický popis zvuku: vztah mezi frekvencí a výškou; vztah mezi intenzitou a hlasitostí; kvalita (barva) zvuku.

3. Filtrová teorie produkce řeči podle Gunnara Fanta (source-filter theory).Na výuku navazuje předmět Akustika řeči II.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK