PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Seminář k experimentální praxi AI - APH510015
Anglický název: Experimental Design in Phonetics AI
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200042
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (05.09.2011)

Seminář je zaměřen k získání zkušeností s experimentálním výzkumem na konkrétním materiálu a při práci v
týmu. Studenti si osvojí základní metodologické návyky odpovídající konvencím moderního výzkumu. Naučí se
plánovat strukturu vědecko-výzkumného úkolu a seznámí se se zásadami etiky vědeckého výzkumu. Získané
poznatky si studenti ověří při provádění uceleného experimentu v rozsahu dílčí sondy, od zadání úkolu a stanovení
postupu po zpracování materiálu, vyhodnocení výsledků a vypracování protokolu. Téma experimentu je voleno z
některého aktuálního výzkumu řešeného ve FÚ.
Na předmět navazuje Seminář k experimentální praxi AII. Konkrétní výzkumný úkol započatý v tomto kurzu bude
dokončen v navazujícím semináři.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (05.09.2011)

Základní studijní literatura:
Maxwell, D. L. & Satake, E. (2006): Research and Statistical Methods in Communication Sciences and Disorders. Clifton Park, New York: Thomson Delmar Learning.

Další odborná literatura:
Shearer, W. M. (1997): Experimental design and statistics in speech science. In Hardcastle, W. J. & Laver, J. (eds.). The handbook of phonetic sciences. Oxford: Blackwell Publishers, s. 167-188.

Sudhoff, S. (ed.) (2006): Methods in empirical prosody research. Berlin - New York: De Gruyter.

Odborná fonetická literatura je stanovena aktuálně podle řešeného výzkumného úkolu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (05.09.2011)

Osnova kurzu:
1. Zásady vědeckého výzkumu, formulace hypotéz.

2. Postupy při vědecké práci a jejich odraz ve výzkumné zprávě.

3. Typy proměnných, reliabilita a validita výzkumu.

4. Výběr a příprava materiálu.

5. Etika vědecké práce a zásady citování.

6. Konkretizace dílčího úkolu pro daný semestr, určení postupu práce.

7. Pořízení materiálu: výběr a sestřih zvukových textů, pořízení nahrávek při přípravě poslechových testů, příprava materiálu pro zpracování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK