PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Seminář k experimentální praxi AI - APH510015
Anglický název: Experimental Design in Phonetics AI
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200042
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (08.05.2018)

Studenti si osvojí základní metodologické návyky odpovídající konvencím moderního empirického výzkumu v lingvistických vědách. Naučí se
plánovat strukturu vědecko-výzkumného úkolu a seznámí se se zásadami etiky výzkumu. Získané poznatky si studenti ověří při provádění uceleného experimentu v rozsahu dílčí sondy, od zadání úkolu a stanovení postupu po zpracování materiálu, vyhodnocení výsledků a vypracování studie. Důraz je kladen na zodpovědnou práci v týmu. Téma studie je voleno z aktuálního výzkumu řešeného ve FÚ.
Na předmět navazuje Seminář k experimentální praxi AII, v rámci něhož bude výzkumný úkol dokončen.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (08.05.2018)

Prezence min. 80 %, aktivní podíl na všech částech úkolu

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (08.05.2018)

Základní studijní literatura:

Maxwell, D. L. & Satake, E. (2006). Research and Statistical Methods in Communication Sciences and Disorders. Clifton Park, New York: Thomson Delmar Learning.

 

Odborná fonetická literatura je stanovena aktuálně podle řešeného výzkumného úkolu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (08.05.2018)

Osnova předmětu:

1. Zásady vědeckého výzkumu, formulace hypotéz.
2. Typy proměnných, reliabilita a validita výzkumu.
3. Struktura vědecké práce podle normy APA.
4. Etika vědecké práce a zásady citování.
5. Konkretizace dílčího úkolu pro daný semestr, určení postupu práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK