PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Akustika řeči - APH510002
Anglický název: Acoustics of Speech
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200006
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)
Výuka navazuje na znalosti získané v předmětu Akustika řeči I.V teoretické části se studenti seznámí s akustickými
vlastnostmi lidské řeči a se základními algoritmy používanými pro analýzu řeči. V seminářích budou studenti procvičovat
probrané jevy formou praktických činností a pomocí dostupných softwarových nástrojů budou analyzovat reálné ukázky řečového signálu.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)

Machač, P. & Skarnitzl, R. (2009). Fonetická segmentace hlásek. Praha: Epocha.

Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. (vybrané části)

Kent, R. D. - Read, C. (1992): The acoustic analysis of speech. San Diego: Whurr Publishers.

Johnson, K. (2003): Acoustic and auditory phonetics. Oxford: Blackwell Publishing.

Stevens, K. N. (1998): Acoustic phonetics. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. (vybrané části)

Harrington, J. - Cassidy, S. (1999): Techniques in speech acoustics. Dordrecht: Kluwer. (vybrané části)

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)

Tematické okruhy:
1. Akustický popis vokálů: vokalické formanty, percepce vokálů, český vokalický systém.
2. Akustický popis konsonantů.
3. Programování v Praatu.
4. Základní poučení o akustice suprasegmentálních jevů.
5. Základní poučení o řečových technologiích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK