PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Akustika řeči - APH510002
Anglický název: Acoustics of Speech
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200006
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

Výuka navazuje na znalosti získané v předmětu Akustika řeči I.V teoretické části se studenti seznámí s akustickými
vlastnostmi lidské řeči a se základními algoritmy používanými pro analýzu řeči. V seminářích budou studenti
procvičovat
probrané jevy formou praktických činností a pomocí dostupných softwarových nástrojů budou analyzovat reálné
ukázky
řečového signálu.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (05.09.2011)

Povinná literatura:
Machač, P. & Skarnitzl, R. (2009). Fonetická segmentace hlásek. Praha: Epocha.

Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. (vybrané části)

Kent, R. D. & Read, C. (1992): The acoustic analysis of speech. San Diego: Whurr Publishers.

Johnson, K. (2003): Acoustic and auditory phonetics. Oxford: Blackwell Publishing.

Doplňková literatura:
Stevens, K. N. (1998): Acoustic phonetics. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. (vybrané části)

Harrington, J. & Cassidy, S. (1999): Techniques in speech acoustics. Dordrecht: Kluwer. (vybrané části)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (05.09.2011)

Tematické okruhy:

1. Akustický popis vokálů: vokalické formanty, percepce vokálů, český vokalický systém.

2. Akustický popis konsonantů.

3. Základní poučení o akustice suprasegmentálních jevů.

4. Metody zobrazení spektra zvuku: seznámení s fungováním Fourierovy transformace a se základními principy

lineárního prediktivního kódování (LPC).

5. Metody extrakce základní frekvence: autokorelace a kepstrum.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK