PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Korektivní výslovnost češtiny pro rodilé mluvčí - APH200051
Anglický název: Corrective Pronunciation of Czech for Native Speakers
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (20.12.2016)
Tento předmět z nabídky PVP je vhodný až od 2. ročníku studia.

Cílem semináře je přispět k dosažení větší srozumitelnosti a kultivovanosti projevu po zvukové stránce zejména z <br>
hlediska techniky řeči. Pozornost bude soustředěna k odstranění častých odchylek od standardní výslovnosti. U <br>
rozsáhlejších ortofonických odchylek je doporučena návštěva logopeda. Podrobný program semináře bude <br>
uzpůsoben potřebám účastníků.<br>
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.09.2014)

Základní studijní literatura:

Daneš, F. (1956): Intonace a věta ve spisovné češtině. Praha: ČSAV

Daneš, F. - Hála, B. - Jedlička, A. - Romportl, M. (1954): O mluveném slově. Praha: SPN

Hůrková, J. (1995): Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia.

Hůrková-Novotná, J. - Makovičková, H. (1983): Základy jevištní mluvy. Praha: SPN

Hůrková-Novotná, J. - Makovičková, H. (1985): Základy jevištní mluvy 2. Praha: SPN

Kutálková, D. (2005): Logopedická prevence. Průvodce vývojem dětské řeči. Praha: Portál

Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum, 2. vyd. 1997

Palková, Z. (1989): Základní kurs české výslovnosti (pro cizince). Praha: SPN

Pokorná, J. - Vránová, M.(2007): Přehled české výslovnosti. Praha: Portál.

Vyštejn, Jan (1991): Vady výslovnosti. Praha: SPN

Další odborná literatura:

Hála, B. (1958): Technika mluveného projevu. Praha

Hála, B. (1967): Výslovnost spisovné češtiny I. Praha: Academia. 2. vyd.

Romportl, M. a kol. (1978): Výslovnost spisovné češtiny II (Výslovnost slov přejatých). Praha: Academia.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.09.2014)

Docházka min. 75%, aktivní účast na semináři, 4 vlastní projevy různého typu: nahrávka a analýza.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.09.2014)
Základní tematické okruhy:
1. Kvantita vokálů (odchylky: zkracování a protahování)

2. Kvalita vokálů (odchylky: redukce, otevřenost, zavřenost)

3. Vybrané ortofonické jevy

4. Výslovnost souhlásek a souhláskových skupin, asimilační a disimilační jevy

5. Melodická struktura výpovědi

5. Tempo řeči (vlastní rychlost a stejnoměrnost)

6. Členění výpovědi a zvuková strukturace textu

7. Poslechová praxe a mluvní praxe

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK