PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Prozodická poslechová analýza - APH200040
Anglický název: Prosodic Auditory Analysis
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)
Předmět poskytuje nezbytný základ pro vstup do seminářů zaměřených na instrumentální analýzu, experimentální
praxi nebo k posuzování mluvených projevů. Cílem semináře je získat konkrétní zkušenost a praktické dovednosti
při poslechové analýze prozodických vlastností řeči. Materiálem jsou čtené i spontánně mluvené projevy laických i
profesionálních mluvčích.
Rozvíjena bude schopnost abstrahovat prozodické kategorie z variability zvukového signálu, postupně poslech
stabilizovat a vytvořit si kritéria pro hodnotící soudy.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)

Seminární práce obsahující vlastní analýzu textu, aktivní účast na hodinách a plnění průběžných úkolů

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)

Základní studijní literatura:

Daneš, F. (1957): Intonace a věta ve spisovné češtině. Praha: Academia.

Janoušková, J. (2008): Shoda percepčního hodnocení hloubky prozodických předělů v závislosti na struktuře čteného textu. In: J. Volín & J. Janoušková (Eds.), AUC Philologica 1, Phonetica Pragensia XI (pp. 87-104). Praha: Karolinum.

Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum.

Hirst, D. & Di Cristo, A. (1998): Intonation systems. Cambridge: Cambridge University Press. (vybrané části)

Další odborná literatura (výběrově):

Cruttenden, A. (1986): Intonation. Cambridge: Cambridge University Press. (vybrané části)

Duběda, T. (2006): Prosodic boundaries in Czech: an experiment based on delexicalized speech. In Proceedings of Interspeech 2006. Pittsburg. Bonn: ISCA.

Janíková, J. (2001): Melodic contrast in Czech interrogative and non-conclusive sentences: further findings. In Vích, R. (ed.). Speech Processing. 11th Czech-German Workshop Prague 2001. Praha: ÚRE AV ČR, s. 28-31.

Ondráčková, J. (1954): O mluvním rytmu v češtině. Slovo a slovesnost, roč. 15, s. 24-29, 145-157.

Palková, Z. (2006): Textové dispozice pro členění na intonační fráze v češtině. In Palková, Z. - Janoušková, J. (eds.). Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků. Praha: FF UK.

Palková, Z (2010): Větná melodie v češtině v pohledu současného výzkumu. Čmejrková,S., Hoffmanová, J.& Havlová, E. (eds.) Užívání a prožívání jazyka (K 90. narozeninám Františka Daneše), s 105-110 Praha: Karolinum, ISBN 978-80-246-1756-5

Palková, Z. (2012): Rytmus řeči a verše v češtině. Česká literatura 3 / 2012, s. 338-354.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)
Tematické okruhy:
1. Analýza na úrovni mluvního taktu: určování mluvních taktů; umístění slovního přízvuku; rozlišování typů mluvního taktu.

2. Analýza na úrovni promluvového úseku:

a) určování promluvových úseků; faktory ovlivňující úsekové členění v percepci posluchače;

b) typy pauz; mluvní tempo.

3. Využití zvukových prominencí ve struktuře souvislého textu:

a) větné prominence z hlediska pozice;

b) větné prominence z hlediska funkce.

4. Intonace jako prostředek větné modality:

a) základní typy melodémů;

b) příznakové použití melodémů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK