PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Pragmatic Aspects of Speech - APH200025
Anglický název: Pragmatic Aspects of Speech
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200050
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (05.10.2012)

Kurz se zabývá pragmatickými aspekty verbální komunikace člověka. Studenti jsou vedeni k pochopení, že
komunikace jakožto sociální akt se promítá do volby použitých jazykových a řečových prostředků. Východiskem
rozborů je přirozená spontánní komunikace v televizních debatách.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (25.07.2008)

Austin, J. L.(1962): How to do things with words. Oxford: Oxford University Press (český překlad: Jak udělat něco slovy. Praha: Filosofia, 2000).

Searle, J. R. (1970): Speech acts. An essay in the philosophy of language. Cambridge: Cambridge University Press.

Searle, J. R. (1975): Indirect speech acts. In Cole, P. - Morgan, J. (eds.). Syntax and semantics. Vol. 3 Speech Acts. New York: Academic Press.

Helbig, G. (1991): Vývoj jazykovědy po roce 1970. Praha: Academia.

Reboul, A. - Moeschler, J. (1998): La pragmatique aujourd'hui. Paris: Seuil

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (09.02.2016)

* Hlavní tematické okruhy:
1. Austin a počátky pragmatiky; Searle a teorie řečových aktů; performativní a performadoxní hypotéza.
2. Lingvistická pragmatika, Grice a problematika nepřímých řečových aktů.
3. Konstrukce konceptů. Jazyk a koncepty. Doslovný a přenesený význam jazyka. Mluvčí, jeho záměr a vliv na adresáta.
4. Specifická problematika mluvených projevů z hlediska pragmatiky. Interpretace zvukových vlastností řečového projevu.
5. Mimojazykový dopad komunikačních šumů. Kód v jazyce. Dvojí interpretace.
6. Analýza konkrétních mluvených projevů a komunikačních situací.

 

Please note that the course starts (and ends) one week later than the usual semester.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK