PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kultura řeči I - APH200015
Anglický název: Elocution I
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (14)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. (03.02.2020)
Cílem semináře je seznámit účastníky se zásadami techniky mluveného projevu, s přípravou projevů a kulturou jejich přednesu. Důraz je kladen na praktická cvičení a rozbor přednesených projevů, posluchači jsou vedeni k identifikaci stylových a nářečních jevů ve výslovnosti vlastní i cizí. Pozornost je věnována rovině hláskové i rovině souvislé řeči. Během výuky je používána technika (audio a video).
Pro plnění požadavků je vyžadováno použití češtiny.
Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude vypsán pouze jeden zkušební termín.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. (03.02.2020)

Docházka min. 75 %.

Aktivní účast na semináři.

Příprava 3 vlastních mluvených projevů různého typu, jejich přednes a hodnocení podle zadaných kritérií.

Pro plnění požadavků je vyžadováno použití češtiny.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude vypsán pouze jeden zkušební termín.

Literatura
Poslední úprava: FOUVERON (13.05.2018)

Základní studijní literatura: 

 

Hájková, E. (2012): Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada

Palková, Z. (1995): Některé problémové jevy výslovnosti a intonace v současné spisovné češtině. In Přednášky z XXXVII. a XXXVIII. běhu LŠSS. Praha: Univerzita Karlova, s. 103–109.

Palková, Z. (1997): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. 2. vyd. (1. vyd. 1994) (vybrané kapitoly)

Romportl, M. a kol. (1978): Výslovnost spisovné češtiny II (Výslovnost slov přejatých). Praha: Academia

Toman, J. (1974): Jak dobře mluvit. Praha: Svoboda.

Vávra, V. (1990): Mluvíme beze slov. Praha: SPN.

 

Další literatura:

Hůrková-Novotná, J. – Makovičková, H. (1983): Základy jevištní mluvy. Praha: SPN

Hůrková-Novotná, J. – Makovičková, H. (1985): Základy jevištní mluvy 2. Praha: SPN

Hubáček, J. (1983): Jak mluvit a přednášet. Ostrava: Profit.

Kraus, J. (2010): Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum. 2. vyd. (1. vyd. 2004).

Mareš, J. – Křivohlavý, J. (1995): Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita.

Nebeská, I. (1999): Jazyk, norma, spisovnost. Karolinum, Praha.

Palková, Z. (1989): Základní kurs české výslovnosti (pro cizince). SPN, Praha.

Pokorná, J., Vránová, M.(2007): Přehled české výslovnosti. Praha: Portál.

Vyštejn, J. (1991): Vady výslovnosti. SPN Praha.

Zeman, J. (2008): Základy české ortoepie. Hradec Králové: Gaudeamus.

Sylabus
Poslední úprava: FOUVERON (13.05.2018)

Hlavní tematické okruhy:

1.   Řečová komunikace.

2.   Produkce řeči, hlasová a dechová cvičení.

3.   Mluvní styly; uplatnění ortoepických pravidel v mluvní praxi, výslovnostní cvičení.

4.   Zvukové vlastnosti souvislé řeči.

5.   Nonverbální komunikace.

6.   Výstavba mluvených projevů a jejich příprava. Mluvenost vs. psanost.

7.   Průběžná mluvní praxe (projevy mluvené – připravené vs. nepřipravené, projevy čtené).

8.   Kritéria hodnocení mluvených projevů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK