PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Lexikální seminář portugalský V - APG100113
Anglický název: Portuguese Lexical Seminar V
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petra Svobodová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petra Svobodová, Ph.D.
Záměnnost : APG100010, APG200009
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: URSJINDR (03.02.2017)

Seminář je zaměřen na prohloubení lexikálních znalostí současné mluvené i psané portugalštiny.
Cíl předmětu
Poslední úprava: URSJINDR (03.02.2017)

Cílem semináře je aktivní i pasivní zvládnutí odborné slovní zásoby z vybraných oborů lidské činnosti.  Výuka vychází z učebních textů portugalské, brazilské a české provenience a využívá rovněž komplementárních materiálů - aktuálních novinových textů, audio a video nahrávek i audioorálních cvičení různých typů.  Při výuce jsou aplikovány moderní didaktické postupy s využitím interaktivních didaktických metod. Veškerá výuka i diskuse jsou vedeny pouze v portugalském jazyce.

Literatura
Poslední úprava: URSJINDR (03.02.2017)

Základní literatura:

Coimbra Leite, Isabel; Mata Coimbra, Olga, Português sem Fronteiras 3, Lidel, Lisboa 2002 -

Néry-Plch, Maria Fátima -  Portugalština pro pokročilé,nakladatelství  AP,  Brno 2006

Pokorná, M. Texty k portugalské konverzaci II, III , UK, Praha 1990, 1991

Aktuální publicistické texty dle zadání

 

Doporučená literatura:

Camões - Revista de Letras e Culturas Lusófonas, IC - aktuální čísla

Internetový portál portugalské vlády - www-gov.pt

Internetové stránky Instituto Camões - www.instituto-camoes.pt

Barros, Enéas Martins, Cartas Comerciais e redação oficial, Atlas, S.A. S. Paulo 1988

 

 

 

Metody výuky
Poslední úprava: URSJINDR (03.02.2017)


Každá hodina začíná četbou předem určeného textu a jeho překladem do českého jazyka. Důraz je kladen nejen na faktickou správnost, ale i na stylistickou obratnost. Následuje panelová diskuse k danému tématu a procvičení nejdůležitějších slovních a frazeologických spojení  k němu se vztahujících.

Sylabus
Poslední úprava: URSJINDR (03.02.2017)

1. Životní prostředí, četba a překlad vybraného odborného textu, cvičení na porozumění.       

2. Turistický ruch. Základní slovní zásoba. Každý student musí připravit vlastní nabídku na  poskytování služeb v oblasti turistického ruchu.  

3. Gastronomie. Slovní zásoba k tématu. Porozumění textu, Lexikální cvičení. Frazeologie.        

 4. Kultura - četba a překlad divadelní kritiky,  slovní zásoba k textu.  

5. Simulovaný kulatý stůl k portugalské kultuře. Každý student vystoupí s příspěvkem na dané téma.  

6. Výuka a vzdělávání. Systém portugalského školství. Vysoké školy.                     

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK