PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Gramatický seminář portugalský I - APG100103
Anglický název: Portuguese Grammar Seminar I
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.
Záměnnost : APG100005, APG200004
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Hricsina, Ph.D. (13.03.2017)

Gramatický seminář portugalský I
Jde o prakticky zaměřený seminář orientovaný na prohloubení a zdokonalení gramatické a ortografické normy
portugalského jazyka. Vychází z požadavků na jazykovou kompetenci Společného evropského referenčního
rámce pro cizí jazyky (výchozí úroveň A1). Hlavní náplní je opakování a procvičování jednotlivých mluvnických
okruhů s důrazem na vybrané morfosyntaktické jevy a jejich aktivní použití v písemném i mluveném projevu.
Výuka vychází z učebních textů portugalské, brazilské a české provenience a využívá rovněž komplementárních
materiálů – aktuálních novinových textů, audio a video nahrávek i audioorálních cvičení různých typů. Při výuce
jsou aplikovány moderní didaktické postupy s využitím interaktivních didaktických metod.

Gramatický seminář portugalský I

1. Formy a funkce portugalského imperfekta, tázací zájmeno quanto, předložkové vazby.
2. Gerundium přítomné, formy a užití, souslednost časová, tvoření deminutiv
3. Příčestí minulé trpné, pravidelné i nepravidelné formy, příčestí přítomné, nepravidelná slovesa
4. Složený čas minulý, specifické postavení v portugalštině, nepravidelná slovesa – vzor passear
5. Nepravidelná slovesa mentir a perder, budoucí čas, postavení osobních zájmen předmětových
6. Kondicionál, zvláštnosti postavení předmětových zájmen po tvarech kondicionálu, sloveso pôr
7. Formy a užití portugalského plusquamperfekta - jednoduchého i složeného tvaru
8. Nepravidelná slovesa ouvir, repetir, chatear, přehled souslednost časové v indikativu
9. Infinitiv minulý flektovaný i neflektovaný, nepravidelná slovesa - condizer
10. Pokračování infinitivu minulého, vazby slovesa ficar
11. Konjunktiv portugalštině - formy, konjunktiv ve větě hlavní, nepravidelná slovesa – preferir
12. Konjunktiv po výrazech subjektivního hodnocení a ve větách předmětových a účelových
13. Konjunktiv po výrazech vyjadřujících lítost, pochybnost, obavy, složené předložky

Účast na hodinách: povoleny jsou pouze tři absence v průběhu jednoho semestru.
Požadavky k zápočtu: aktivní účast na hodinách, odevzdávání domácích úkolů a úspěšné absolvování
zápočtového testu.

Na získání zápočtu jsou povoleny pouze dva pokusy.Základní literatura:
JINDROVÁ, Jaroslava et alii. Portugalština. Praha: Leda, 2001
COIMBRA, Isabel; COIMBRA, Olga Mata. Português sem Fronteiras II. Lisboa: Lidel 2002
MONTEIRO, Deolinda; PESSOA, Beatriz. Guia Prático dos Verbos Portugueses. Lisboa: Lidel 2002
ROSA, Leonel Melo. Vamos Lá Começar!. Lisboa: Lidel 2003
MOURA, José de Almeida. Gramática do Português Actual. Lisboa: Lisboa Editora 2004

Doporučená literatura:
LEMOS, Helena. Praticar Português. Nível Intermediário. Lisboa: Lidel 2004
VENTURA, Helena; CASEIRO, Manuela. Dicionário Prático de Verbos Seguidos de Preposições. Lisboa:
Publicações Lisboa 1999
GHITESCU, Micaela. Dicionário Prático de Substantivos e Adjectivos com Regimes Preposicionais. Lisboa: Fim
de Século Edições 1997
CINTRA, Lindley; CUNHA, Celso. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: Edições João Sá de
Costa 1999


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK