PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Portugalská syntax - APG100011
Anglický název: Portuguese Syntax
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APG200010
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petra Svobodová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: URSJINDR (01.06.2015)

Stručná anotace předmětu:
Přednáška ze syntaxe zaměřená na uvedení do problematiky popisu syntaktických vzorců jazyka, seznámení se s různými syntaktickými směry (závislostní syntax, generativní modely jazyka, povrchová a hloubková struktura věty, větné členy a vztahy mezi nimi, hypotaxe, parataxe, valence, modalita, aktuální členění větné, textová lingvistika. Důležitým tématem je i popis jednoduché věty a vztahů mezi větnými členy, rozlišení mezi členy konstitutivními a fakultativními a jejich sémantickými rolemi. Dále je studováno souvětí a vztah mezi větami jednoho souvětí. Student je seznámen s typy vedlejších vět z hlediska formy i funkce (polovětné vazby s infinitivem osobním, s gerundiem a participiem, vedlejší věty podmětové, předmětové, příslovečné a vztažné). Přednáška je v portugalském jazyce. Zkouška je vedena v portugalském jazyce, ústní formou.

Literatura
Poslední úprava: URSJINDR (03.10.2011)

Základní literatura:

Bechara, Evanildo   - Moderna Gramática Portuguesa, Rio de Janeiro 2001

Florido, M.; Duarte da Silva, Maria. E. -  Novos Caminhos para a Linguagem 3, Porto Editora, Porto

1998

Grepl - Karlík: Skladba češtiny, Votobia 1998

Lapa, M.R. - Estilística da Língua Portuguesa, Coimbra Editorial, 1979

Vilela, Mário -  Gramática da Língua Portuguesa, Coimbra, Almedina 1999

Vilela, Mário; Busse, Winfried - Gramática de Valências, Livraria Almedina, Coimbra 1986

Mluvnice češtiny - Skladba , Academia Praha 1987

 

Doporučená literatura:

Daneš, F. -  Větné vzorce v češtině, Věta a text

Cintra, L.; Cunha,C. - Nova Gramática do Português Contemporâneo, J. Sá da Costa, Lisabon  1984

Gonçalves, A.: Aspectos de reestruturação sintática em português europeu: as construções com os verbos modais. in Actas do IX Encontro da Associão Portuguesa de Linguística, Lisboa 1994

Heringer, H.J; Pinto de Lima, J. - Palavra puxa Palavra, ICALP, Lisabon 1983

Kopečný, F.  - Skladba spisovné češtiny

Palek, B.  - Základy obecné jazykovědy

Sgall, P. -  Úvod do syntaxe a sémantiky

Šmilauer, V.  - Novočeská skladba

 

Sylabus -
Poslední úprava: URSJINDR (03.10.2011)

Témata přednášek:

 

1. Úvod do problematiky, existující modely popisu syntaktických vzorců jazyka. povrchová a

hloubková  struktura věty, obsah a forma.

2.  Typy a formy věty. Intenční větné typy.

3. Predikace, slovesná valence.

4. Věty jednočlenné a rozvinuté.

5. Základní větné členy, podmět a přísudek, různé typy přísudku.

6. Aktantové komplementy - předmětový komplement, adverbiální komplement.

7. Neaktantové komplementy - způsobový komplement

8. Adjunkty - určení místa a času, způsobu, míry a intenzity

9. Přívlastek shodný a neshodný

10. Základní typy spojení souřadného.

11. Stavba věty, postavení větných členů, shoda, řízenost.

12. Syntaktické zvláštnosti - elipsa, anakolut, pleonasmus, hyperbaton, polysyndeton, asyndeton.

13. Aktuální členění větné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK