PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sociologie výchovy - APD516061
Anglický název: Sociology of education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jaroslav Koťa (29.10.2019)
Sociologie výchovy<br>
Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými tématy sociologie, které souvisejí s výchovou a vzděláváním, vést je k dovednosti aplikovat sociologické poznatky na výchovně vzdělávací realitu a na problematiku socializace dětí a mládeže v podmínkách soudobé společnosti, rodiny a školy.<br>

Subject aim:
The aim of the course is to acquaint students with selected topics of sociology, which are related to upbringing and education, to lead them to
skills to apply sociological knowledge to the educational reality and to the issue of socialization of children and youth in
conditions of contemporary society, family and school.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jaroslav Koťa (22.06.2017)

Sociologie výchovy

Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými tématy sociologie, které souvisejí s výchovou a vzděláváním, vést je k dovednosti aplikovat sociologické poznatky na výchovně vzdělávací realitu a na problematiku socializace dětí a mládeže v podmínkách soudobé společnosti, rodiny a školy.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jaroslav Koťa (22.06.2017)

Studující si ke zkoušce přinese seznam prostudované literatury

Stejné jako u studentů prezenčního studia. Přednášející nejen vydal základní učebnici oboru a texty o sociální patologii, ale zhotovil i dvě elektronické opory pro kombinované studium: I. díl sociologie výchovy v rozsahu 141 stran, II. díl v rozsahu 74 stran. Po dohodě s vyučujícím lze zakončit písemnou prací.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jaroslav Koťa (22.06.2017)

Literatura základní:

HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál. 2002. 978-80-7367-327-7

HAVLÍK, R., HALÁSZOVÁ, V., PROKOP, J. Kapitoly ze sociologie výchovy. Praha : PedF UK. 1996. 80-86039-10-2

HAVLÍK, R., KOŤA, J.; SPILKOVÁ, V. A KOL. Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha: PedF UK. 1998. ISBN 80-86039-72-2

JEDLIČKA, R., KLÍMA, P., KOŤA, J. A KOL. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha: Themis, 2005. ISBN 80-7312-038-0

KOŤA, J. I. Socializační proces, jeho faktory a koncepce. II. Problém norem a normalita chování. Kap. In: JEDLIČKA, R., a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada, 2015, s. 5 – 142.

ONDREJKOVIČ, P. Úvod do sociológie výchovy. Teoretické základy sociológie výchovy a mládeže. 2. rozšírené a prepracované vydanie. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1998. ISBN 80-224-0579-5

SADKER, M. P.; SADKER, D, M. Teachers, Schools, and Society. N.Y. McGraw-Hill, 1991. ISBN 0-07-054440-9

BALLANTINE, J. H.; SPADE, J. Z. Schools and Society. A sociologiocal Approach to Education. L.A. London, N.Y.: Sage,  Publications Ltd. 2012 ISBN 978-1-4129-7924-5

 

Literatura doporučená:

ALAN, J. Společnost, vzdělání, jedinec. Kapitoly ze sociologie vzdělávání. Praha: Svoboda, 1974. ISBN 25-135-74

ARUM, R. – BEATTIE, Irenee – FORD, Karly. The structure of schooling. Reading in the sociology of education. L.A.- London – Washington, 2011.

BALLANTINE, Jeanne, H. – SPADE, Joan, Z. School and society. A sociological Approach to Education. (4. vydání) L.A.- London – Washington, 2012.

HALLINAN, Maureen, T. Social organization of schools. New conceptualizations of the learning proces. Springer Science+BussinesMedia New York, 1987.

ONDREJKOVIČ, P. Úvod do sociológie výchovy. Základy sociológie výchovy a mládeže. Bratislava: Veda, 1998 ISBN 80-224-0579-5

ONDREJKOVIČ, P. Socializácia mládeže ako východisková kategória sociologie výchovy a sociológie mládeže. Príspevok k riečeniu problémov sociológie výchovy a mládeže. Bratislava: Veda, 1997. ISBN 80-224-0476-4

STERN, Julian Spirit of the School. London – N.Y.: Continuum Internation Publishimng Group 2009

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jaroslav Koťa (22.06.2017)

přednáška, seminář, konzultace

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jaroslav Koťa (22.06.2017)

Studující si ke zkoušce přinese seznam prostudované literatury

Stejné jako u studentů prezenčního studia. Přednášející nejen vydal základní učebnici oboru a texty o sociální patologii, ale zhotovil i dvě elektronické opory pro kombinované studium: I. díl sociologie výchovy v rozsahu 141 stran, II. díl v rozsahu 74 stran. Po dohodě s vyučujícím lze zakončit písemnou prací.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jaroslav Koťa (22.06.2017)

Sociologie výchovy

Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými tématy sociologie, které souvisejí s výchovou a vzděláváním, vést je k dovednosti aplikovat sociologické poznatky na výchovně vzdělávací realitu a na problematiku socializace dětí a mládeže v podmínkách soudobé společnosti, rodiny a školy.

Osnova předmětu:

Teorie socializace: Charles Cooley, Georg Herbert Mead, Sigmund Freud, J. Piaget, L. Kohlberg; činitelé socializace, resocializace.

Instituce a organizace. Organizace v tradiční společnosti a organizace v moderní (byrokratické) společnosti.

Deviantní chování. Co jsou deviace. Funkce deviací. Sociální kontrola a paradoxní důsledky sociální kontroly. Fyziognomická teorie deviací, moderní sociobiologické teorie, psychologické teorie deviací, sociálně ekologická škola, teorie kulturního přenosu, teorie strukturálního napětí, teorie sociální kontroly, teorie nálepkování, teorie sociálního konfliktu, interpretativní sociologie. Kriminalita bílých límečků. Kriminalita bez obětí a klasifikace kriminálních aktivit.

Sociologie učitelské profese, otázky profesionalizace učitelů ve světovém kontextu, sociologie školy, sociologické aspekty kurikula. Vzdělávací šance a nerovnost v přístupu ke vzdělávání.

Socializace dětí a mládeže, protestní a alternativní hnutí mládeže.

Sociologie volného času, sociálně patologické jevy u dětí a mládeže.

Rodina a výchova.

Sociální stratifikace a výchova, sociální mobilita a výchova.

Stát - politika - výchova, sociální změny a výchova.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jaroslav Koťa (22.06.2017)

absolvování Základů sociologie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK