PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Multikulturní výchova I - APD160067E
Anglický název: Multicultural Education I
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APD160067
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.
doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. (11.12.2019)
tudent si osvojí základní témata multikulturní výchovy (v rozsahu uvedeném v rozšířeném sylabu poskytuje teoretickou výbavu pro multikulturní výchovu, základy pro využívání metod multikulturní výchovy, ukazuje hlavní metody multikulturní výchovy. Rozvíjí interkulturní porozumění a interkulturní kompetence budoucích učitelů. Nabízí hlavní didaktické postupy pro realizaci multikulturní výchovy. Cílem předmětu je objasnit problematiku interkulturního a multikulturního soužití v konkrétních sociokulturních systémech. Získat kompetence tvořit projekty pro praktické využití vzhledem ke studovanému oboru.

Osnova předmětu:<br>
1. Teoretická východiska, jejich vývoj a současné trendy v celosvětovém kontextu, v evropském prostoru a u nás. Multikulturní výchova, multikulturalismus (obecné a dějinné vymezení)
2. Představení základních pojmů (etnikum, etnicita, etnická příslušnost, etnické vědomí, národ, národnost, národnostní menšina, společnost)
3. Současná religiozita. Základní orientace ve světových a nových náboženstvích a náboženských hnutích
4. Teoretická východiska a praktická realizace výchovy k toleranci, proti xenofobii, rasismu, antisemitismu,náboženské intoleranci.
5. Právní a institucionální garance multikulturní výchovy.
6. Migrace – historie a současnost, migrující cizinci přicházející na naše území
7. Příčiny multikulturalismu v současných proměnách světa - regionalizace , individualizace, globalizace, mobilita pracovní síly, emigrace, imigrace, růst sebeuvědomění různých sociálních a kulturních skupin
8. Aktuální otázky vzdělávání minorit v ČR - národnostní menšiny u nás, stručná charakteristika. Romská otázka, postavení Romů v naší společnosti, romský národ a jeho sociální situace
9. Problematika výchovy a vzdělávání imigrantů, uprchlíků a dalších cizinců. Interkulturní a multikulturní výchova v běžných školách.
10. Analýza českých učebních osnov a učebnic. Projekty, jejich tvorba a hodnocení


The student will acquire the basic topics of multicultural education (in the extent given in the extended syllabus provides theoretical background for multicultural education, the basics of using multicultural education methods, shows the main methods of multicultural education. Learning outcomes of the course unit The aim of the course is to clarify the issue of intercultural and multicultural coexistence in specific socio-cultural systems.

Course syllabus: <br>
1. Theoretical background, their development and current trends in the global context, in the European space and in our country. Multicultural education, multiculturalism (general and historical definition)
2. Introduction of basic concepts (ethnicity, ethnicity, ethnicity, ethnic consciousness, nation, nationality, national minority, society)
3. Contemporary religiosity. Basic orientation in world and new religions and religious movements
4. Theoretical background and practical realization of education towards tolerance, against xenophobia, racism, anti-Semitism, religious intolerance.
5. Legal and institutional guarantees of multicultural education.
6. Migration - history and present, migrant foreigners coming to our territory
7. Causes of multiculturalism in contemporary world transformations - regionalization, individualization, globalization, labor force mobility, emigration, immigration, growth of self-awareness of various social and cultural groups
8. Current issues of education of minorities in the Czech Republic - national minorities in the Czech Republic, brief characteristics. The Roma question, the position of the Roma in our society, the Roma nation and its social situation
9. Problems of education of immigrants, refugees and other foreigners. Intercultural and multicultural education in mainstream schools.
10. Analysis of Czech curriculum and textbooks. Projects, their creation and evaluation
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. (11.12.2019)

Cílem předmětu je objasnit problematiku interkulturního a multikulturního soužití v konkrétních sociokulturních
systémech. Získat kompetence tvořit projekty pro praktické využití vzhledem ke studovanému oboru.
Předmět poskytuje teoretickou výbavu pro multikulturní výchovu, základy pro využívání metod multikulturní výchovy, ukazuje hlavní metody multikulturní výchovy. Rozvíjí interkulturní porozumění a interkulturní kompetence budoucích učitelů. Nabízí hlavní teoretické východiska pro realizaci multikulturní výchovy.
Rozvoj schopností a dovedností:
- Rozvoj kulturní tolerance a porozumění.
Rozvoj poznání:<br>
- Poznání teoretických východisek multikulturní výchovy.
- Poznání cílů výchovy k mezikulturním porozuměním.

 

The aim of the course is to clarify the issue of intercultural and multicultural coexistence in specific socio-cultural
systems. To acquire competence to create projects for practical use in relation to the studied field.
Learning outcomes of the course unit The course provides theoretical background for multicultural education, basics for using multicultural education methods, shows the main methods of multicultural education. It develops intercultural understanding and intercultural competences of future teachers. It offers the main theoretical basis for the implementation of multicultural education.
Development of abilities and skills:
- Developing cultural tolerance and understanding.
Development of knowledge: <br>
- Knowledge of the theoretical foundations of multicultural education.
- Understanding the aims of education for intercultural understanding.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. (11.12.2019)

Je povoleno plnění předmětu v dalším úseku studia.

 

It is allowed to complete the course in another section of study.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. (11.12.2019)

Studenti zpracují vlastní vystoupení do písemného textu, jehož součástí je portfolio s tématem vybraných projektů ve vybrané formě (stránka pro internet, učební materiál pro žáky, teoretický text, výzkum s interpretaci výsledků, rešerše z časopisů, video k tématu).

Navrhovaná témata:

Vzájemné soužití různých národností a kultur

Programy na podporu výchovy proti rasismu, aj.

Výchova k toleranci a proti rasismu jako nezbytná součást profese pedagoga

 


Students elaborate their own presentation into a written text, which includes a portfolio with the theme of selected projects in selected form (Internet page, teaching material for pupils, theoretical text, research with interpretation of results, research from magazines, video on the topic).

Suggested Topics:

Coexistence of different nationalities and cultures

Programs to support education against racism, etc.

Education towards tolerance and against racism as an essential part of the profession of a teacher

 

Literatura:

Acton, Thomas. Romové. Praha: Svojtka, 2000 

Balvín, Jaroslav. Výchova a vzdělávání romských žáků jako pedagogický systém. Praha: Radix, Hnutí R, 2004 

Ben Jelloun, Tahar. Tati, co je to rasismus? Praha: Dauphin, 2004 

Čaněk, David. Národ, národnost, menšiny a rasismus. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu, 1996 

Černý, Václav. Rasismus, jeho základy a vývoj. Olomouc: Votobia, 1995 

Dacík, Tomáš. Rasy a rasismus. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000  

Dopita, Miroslav a Staněk, Antonín (eds.). Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti: sborník příspěvků z 11. ročníku Letní školy "Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti". Olomouc: Univerzita Palackého, 2004 

Gabal, Ivan et al. Etnické menšiny ve Střední Evropě: konflikt nebo integrace. Praha: G plus G, 1999 

Gellner, Ernest. Nacionalismus. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002 

Gulová, Lenka a Štěpařová, Ema. Kabinet multikulturní výchovy: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzita, Brno: Paido, 2003

 Hroch, Miroslav (ed.).  Pohledy na národ a nacionalismus.  Praha: SLON , 2003

 Jurková, Zuzana a Horáková, Kateřina. Etnická hudba ve škole : metodický materiál pro seznamování s mimoevropskou hudbou na základních a středních školách. Praha: Multikulturní centrum, 2001

 Kamín, Tomáš. Kritika rasy a rasismu. Brno: Masarykova univerzita, 2003

 Kohnová, Jana a Bezchlebová, Maria (eds.). Národnostní menšiny: historické souvislosti některých aktuálních problémů v Evropě a v ČR. Praha: Porta linguarum, 2000

 Kolman, Luděk. Komunikace mezi kulturami : psychologie interkulturních rozdílů. Praha: ČZU PEF Praha ve vydavatelství Credit, 2001

 Košťálová, Hana (ed.) Interkulturní výchova ve školním vzdělávacím programu. Sborník projektu Varianty. Praha: Kritické myšlení a Člověk v tísni, 2005

Kroupová, Alena. Cesty porozumění: manuál pro učitele středních odborných učilišť. Praha: Humanitas-Profes, 2003

Lazarová, Bohumíra a Pol, Milan. Multikulturalita a rovné příležitosti v české škole. Praha: IPPP, 2002

Lisá, Helena. Romové v České republice. Praha: Sociopress , 1999

Machalová, Tatiana et al. Lidská práva proti rasismu. Brno: Doplněk, 2001

Mácha, Přemysl a Jašková, Iva. Multikulturní výchova. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003

Mareš, Miroslav et al. Etnické menšiny a česká politika:  analýza stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989 . Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004 

My a ti druzí: příručka pro multikulturní výchovu a vzdělávání na základní škole. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2004 

Nečas, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002 

Pavelčíková, Nina. Romové v českých zemích v létech 1945-1989. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2004

Průcha, Jan. Multikulturní výchova: Teorie - praxe - výzkum. Praha: ISV, 2001

Průcha, Jan. Multikulturní výchova a škola. Společenskovědní předměty, 2, 2003, č. 3, s. 3-7

Průcha, Jan. Interkulturní psychologie: Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Praha: Portál, 2004

Kous, Jiří. Romové-vhled do problému. Brno: Kabinet Multikulturní výchovy, Katedra sociální pedagogiky, 2003

Smékal, Vladimír (ed.). Podpora optimálního rozvoje osobnosti dětí z prostředí minorit: sociální, pedagogické a psychologické aspekty utváření osobnosti romských dětí a dětí z prostředí jiných minorit. Brno: Barrister & Principal, 2003

Sirovátka, Tomáš (ed.).  Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Brno: Masarykova univerzita, Georgetown, 2002

Sysel, František. Romové. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999

Šatava, Leoš. Národnostní menšiny v Evropě. Encyklopedická příručka. Praha: Železný, 1994

Šatava, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin. Praha: Cargo, občanské sdružení, 2001

Šišková, Tatjana (ed.). Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století. Praha: Portál, 2001

Šuleř, Petr. Romové - O Roma. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999

Tesař, Filip. Etnické konflikty. Praha: Portál, 2006 

Valenta, Milan et al. Přístupy ke vzdělávání cizinců v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003

Víšek, Petr. Romové - bydlení,  soužití. Praha: Socioklub, 2000

Wolf, Josef. Lidské rasy a rasismus v dějinách a v současnosti. Praha: Karolinum, 2000

Žantovský, Petr. Česká xenofobie. Praha: Votobia, 1998

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK