PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Multikulturní výchova I. - APD160067
Anglický název: Multicultural Education I.
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. (11.12.2019)
Student by si měl osvojit základní témata multikulturní výchovy (v rozsahu uvedeném v rozšířeném sylabu poskytuje teoretickou výbavu pro multikulturní výchovu, základy pro využívání metod multikulturní výchovy, ukazuje hlavní metody multikulturní výchovy. Rozvíjí interkulturní porozumění a interkulturní kompetence budoucích učitelů. Nabízí hlavní didaktické postupy pro realizaci multikulturní výchovy. Cílem předmětu je objasnit problematiku interkulturního a multikulturního soužití v konkrétních sociokulturních systémech. Získat kompetence tvořit projekty pro praktické využití vzhledem ke studovanému oboru.

Osnova předmětu:<br>
1. Teoretická východiska, jejich vývoj a současné trendy v celosvětovém kontextu, v evropském prostoru a u nás. Multikulturní výchova, multikulturalismus (obecné a dějinné vymezení)
2. Představení základních pojmů (etnikum, etnicita, etnická příslušnost, etnické vědomí, národ, národnost, národnostní menšina, společnost)
3. Současná religiozita. Základní orientace ve světových a nových náboženstvích a náboženských hnutích
4. Teoretická východiska a praktická realizace výchovy k toleranci, proti xenofobii, rasismu, antisemitismu,náboženské intoleranci.
5. Právní a institucionální garance multikulturní výchovy.
6. Migrace – historie a současnost, migrující cizinci přicházející na naše území
7. Příčiny multikulturalismu v současných proměnách světa - regionalizace , individualizace, globalizace, mobilita pracovní síly, emigrace, imigrace, růst sebeuvědomění různých sociálních a kulturních skupin
8. Aktuální otázky vzdělávání minorit v ČR - národnostní menšiny u nás, stručná charakteristika. Romská otázka, postavení Romů v naší společnosti, romský národ a jeho sociální situace
9. Problematika výchovy a vzdělávání imigrantů, uprchlíků a dalších cizinců. Interkulturní a multikulturní výchova v běžných školách.
10. Analýza českých učebních osnov a učebnic. Projekty, jejich tvorba a hodnocení
Cílem předmětu je objasnit problematiku interkulturního a multikulturního soužití v konkrétních sociokulturních
systémech. Získat kompetence tvořit projekty pro praktické využití vzhledem ke studovanému oboru.
Předmět poskytuje teoretickou výbavu pro multikulturní výchovu, základy pro využívání metod multikulturní výchovy, ukazuje hlavní metody multikulturní výchovy. Rozvíjí interkulturní porozumění a interkulturní kompetence budoucích učitelů. Nabízí hlavní teoretické východiska pro realizaci multikulturní výchovy.
Rozvoj schopností a dovedností:
- Rozvoj kulturní tolerance a porozumění.
Rozvoj poznání:<br>
- Poznání teoretických východisek multikulturní výchovy.
- Poznání cílů výchovy k mezikulturním porozuměním.

The student will acquire the basic topics of multicultural education (in the extent given in the extended syllabus provides theoretical background for multicultural education, the basics of using multicultural education methods, shows the main methods of multicultural education. Learning outcomes of the course unit The aim of the course is to clarify the issue of intercultural and multicultural coexistence in specific socio-cultural systems.

Course syllabus: <br>
1. Theoretical background, their development and current trends in the global context, in the European space and in our country. Multicultural education, multiculturalism (general and historical definition)
2. Introduction of basic concepts (ethnicity, ethnicity, ethnicity, ethnic consciousness, nation, nationality, national minority, society)
3. Contemporary religiosity. Basic orientation in world and new religions and religious movements
4. Theoretical background and practical realization of education towards tolerance, against xenophobia, racism, anti-Semitism, religious intolerance.
5. Legal and institutional guarantees of multicultural education.
6. Migration - history and present, migrant foreigners coming to our territory
7. Causes of multiculturalism in contemporary world transformations - regionalization, individualization, globalization, labor force mobility, emigration, immigration, growth of self-awareness of various social and cultural groups
8. Current issues of education of minorities in the Czech Republic - national minorities in the Czech Republic, brief characteristics. The Roma question, the position of the Roma in our society, the Roma nation and its social situation
9. Problems of education of immigrants, refugees and other foreigners. Intercultural and multicultural education in mainstream schools.
10. Analysis of Czech curriculum and textbooks. Projects, their creation and evaluation
The aim of the course is to clarify the issue of intercultural and multicultural coexistence in specific socio-cultural
systems. To acquire competence to create projects for practical use in relation to the studied field.
Learning outcomes of the course unit The course provides theoretical background for multicultural education, basics for using multicultural education methods, shows the main methods of multicultural education. It develops intercultural understanding and intercultural competences of future teachers. It offers the main theoretical basis for the implementation of multicultural education.
Development of abilities and skills:
- Developing cultural tolerance and understanding.
Development of knowledge: <br>
- Knowledge of the theoretical foundations of multicultural education.
- Understanding the aims of education for intercultural understanding.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. (11.12.2019)

Cílem předmětu je objasnit problematiku interkulturního a multikulturního soužití v konkrétních sociokulturních systémech. Získat kompetence tvořit projekty pro praktické využití vzhledem ke studovanému oboru.

Předmět poskytuje teoretickou výbavu pro multikulturní výchovu, základy pro využívání metod multikulturní výchovy, ukazuje hlavní metody multikulturní výchovy. Rozvíjí interkulturní porozumění a interkulturní kompetence budoucích učitelů. Nabízí hlavní teoretické východiska pro realizaci multikulturní výchovy.

Rozvoj schopností a dovedností:

- Rozvoj kulturní tolerance a porozumění.

Rozvoj poznání:

- Poznání teoretických východisek multikulturní výchovy.

- Poznání cílů výchovy k mezikulturním porozuměním.

 

 

he aim of the course is to clarify the issue of intercultural and multicultural coexistence in specific socio-cultural systems. To acquire competence to create projects for practical use in relation to the studied field.

 

Learning outcomes of the course unit The course provides theoretical background for multicultural education, basics for using multicultural education methods, shows the main methods of multicultural education. It develops intercultural understanding and intercultural competences of future teachers. It offers the main theoretical basis for the implementation of multicultural education.

 

Development of abilities and skills:

 

- Developing cultural tolerance and understanding.

 

Development of knowledge:

 

- Knowledge of the theoretical foundations of multicultural education.

 

- Understanding the aims of education for intercultural understanding.

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. (11.12.2019)

Studenti zpracují vlastní vystoupení do písemného textu, jehož součástí je portfolio s tématem vybraných projektů ve vybrané formě (stránka pro internet, učební materiál pro žáky, teoretický text, výzkum s interpretaci výsledků, rešerše z časopisů, video k tématu).

Navrhovaná témata:

Vzájemné soužití různých národností a kultur

Programy na podporu výchovy proti rasismu, aj.

Výchova k toleranci a proti rasismu jako nezbytná součást profese pedagoga

Je povoleno plnění předmětu v dalším úseku studia.

 

 

Students elaborate their own presentation into a written text, which includes a portfolio with the theme of selected projects in selected form (Internet page, teaching material for pupils, theoretical text, research with interpretation of results, research from magazines, video on the topic).

 

Suggested Topics:

 

Coexistence of different nationalities and cultures

 

Programs to support education against racism, etc.

 

Education towards tolerance and against racism as an essential part of the profession of a teacher

 

It is allowed to complete the course in another section of study.

 

.

Literatura
Poslední úprava: LOREJ0AF (16.06.2017)

BARŚA, P., BARŠOVÁ, A. Přistěhovalectví a liberální stát. Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-3875-6

BATELAAN P., Coomans,F.: The international basis for intercultural education including anti-racist and human rights education: A selection of articles from relavant documents, adopted by the governments of member states of the United Nations, UNESCO, the Organisation on Security and Co-operation in Europe, and the Council of Europe / Compiled and introduced by; International Association for Intercultural Education, 1999 -- 40 s. ISBN 92-9145-000-6 Sign.: V 20880

BENEŠ, Z. A kol. Rozumět dějinám. Praha: Gallery, 2002. ISBN 80-86010-55-4

DANIEL, B. Dějiny Romů. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1994. ISBN 80-7067-395-8

GAGLIARDI, R.: An integrated Model for Teacher Training in Multicultural Contexts.Geneva: International Bureau of Education 1994 16 s. Sign.: VI 7598/

GELLNER, E. Národy a nacionalismus. Praha: Hříbal, 1993. ISBN 80-900892-9-1

JASPERS, K, Otázka viny. Praha: Mladá fronta, 1991. ISBN 80-204-0244-6

KROPÁČEK, L. Islám a Západ. Praha: Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-340-2

MURPHY, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Slon, 2004. ISBN 80-86429-25-3

PAVLÁT, L. Židé - dějiny - kultura. Praha: :Židovské museum, 1997. ISBN 80-85608-17-0

PELCOVÁ, N. Filozofická a pedagogická antropologie. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0076-5

PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Teorie - praxe - výzkum. Praha: ISV, 2000. ISBN 80-85866-72-2

PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-885-6

ŠATAVA, l. Jazyk a identita etnických menšin. Praha: Cargo Publisher, 2001. ISBN 80-902952-1-5

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK