PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Středověká civilizace řecko-orthodoxního východu - ANR200019
Anglický název: Medieval Civilisation of the Greek Orthodox East
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS555008
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Vaníková (27.04.2009)
Předmětem studia jsou středověké dějiny těch oblastí Evropy, které se staly součástí byzantské kulturně civilizační sféry, to
znamená především vlastní byzantské říše a států východních a jižních Slovanů. Studenti daného předmětu si budou
formou přednášky, referátů i diskusí rozšiřovat a prohlubovat dosud získané vědomosti, a to především vzhledem k
problémovému výkladu látky a možnosti využívání pramenů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Vaníková (27.04.2009)

Niederle, N., Slovanské starožitnosti I., II., IV., Praha 1902, 1906, 1924.

Beranová, M., Slované, Praha 1988.

Váňa Z., Svět dávných Slovanů, Praha 1983.

Havlík, L.E., Slovanské státní útvary raného středověku, Praha 1987.

Picková, D., Počátky slovanských dějin I., II., III., in: Historický obzor 8 (1997) a (1998).

Havlík, L. E., Přehledné dějiny Byzance, Brno 1971.

Dějiny Byzance, kolektiv autorů, Praha 1992.

Dějiny Řecka, Praha 1998.

Dějiny jihoslovanských zemí, Praha 1998.

Dějiny Bulharska, Praha 2000.

Dějiny Makedonie, Praha 2003.

Dostálová, R., Byzantská vzdělanost, Praha 1990.

Herrinová, J., Ženy v purpuru, Praha 2005.

Karamzin, N. M., Obrazy z dějin říše Ruské I., II., Praha 1984.

Ključevskij, V., Ruské dějiny I., Praha 1927.

Miljukov, P. N., Obrazy z dějin ruské vzdělanosti, I., II., Praha 1902-1903.

Dějiny Ruska 1., kolektiv autorů, Praha 1967.

Ruské dějiny, kolektiv autorů, Praha 1995.

Dějiny Bulharska, kolektiv autorů, Praha 2000.

Dějiny jihoslovanských zemí, kolektiv autorů, Praha 1998.

Picková, D., O svébytnosti Ruska, in: Historický obzor 3 (1992).

Cizojazyčná literatura bude studentům doporučena podle individuálních možností.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Vaníková (27.04.2009)

1. Úvod do problematiky oboru byzantologie, prameny k byzantským dějinám.

2. Geopolitický vývoj jihovýchodní Evropy ve středověku.

3. Východořímská říše v pozdně antickém období.

4. Byzanc a Slované.

5. Obroda říše za vlády císaře Herakleia a jeho nástupců, změny sociální struktury obyvatelstva: cesta ke středověké Byzanci.

6. Byzantská říše v období bojů o ikonoklasmus.

7. Mocenský rozmach raněstředověké Byzance, počátky feudalizace společnosti.

8. Byzantská říše v období křížových výprav.

9. Latinský Západ versus ortodoxní Východ: latinské císařství a byzantské státy.

10. Epilog byzantských dějin: říše za vlády Palaiologovců.

11. Specifika byzantských dějin.

12. Byzantská křesťanská církev a ortodoxní křesťanství.

13. Byzantská kultura a šíření jejího vlivu za hranice říše.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK