PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Methodes van taalkundig onderzoek - ANL600001
Anglický název: Methods of linguistic research (Dutch)
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
Vyučující: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
Anotace
Předmět rozvíjí schopnost studentů samostatně řešit jednoduché kontrastivní výzkumné otázky, zejména v oblasti syntaxe. Probíraná témata: operacionalizace pojmu kontrast, potřeba tertium comparationis, kódování zkušenostních světů (konceptualizace, gramatikalizace a linearizace), dekódování jazykových projevů (poziční, funkční, lexikální a prozodické strategie).
Poslední úprava: Vokáčová Martina, Mgr. et Mgr. Bc. (15.02.2024)
Cíl předmětu

Doelstelling: aan het eind van de cursus is de student in staat op zelfstandige wijze eenvoudige contrastieve onderzoeksvragen te hanteren, met name op het gebied van de syntaxis. Thema's die aan de orde komen: de operationalisering van het concept 'contrast', de noodzaak van een tertium comparationis, het coderen van ervaringswerelden (conceptualisering, grammaticalisering en linearisering), het decoderen van taaluitingen (positionele, functionele, lexicale en prosodische strategieën).

Poslední úprava: Vokáčová Martina, Mgr. et Mgr. Bc. (10.05.2020)
Podmínky zakončení předmětu
Aktivní účast, četba, referát, zkouška z probírané látky.
Poslední úprava: Vokáčová Martina, Mgr. et Mgr. Bc. (15.02.2024)
Literatura

Aristote (2007), Catégories. Sur l’interprétation. Paris: Editions Flammarion.

Croft, W. & D.A. Cruse (2005), Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

De Saussure, F. (1978), Cours de linguistique générale. Edition critique préparée par Tullio de Mauro. Paris: Payot.

Dik, S. (1997), The Theory of Functional Grammar. Deux volumes. Berlin: Mouton de Gruyter.

Kant, E. (2004), Kritiek van de zuivere rede. Vertaling van Jabik Veenbaas en Willem Visser. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Pekelder, J. (2010), ‘Le tertium comparationis en linguistique contrastive: problèmes et méthodes.’ Dans: Linguistica Pragensia. Vol. XX/1, 22-36.

Pinker, S. (2007)The stuff of thought. Language as a window into human nature. London: Penguin.

Whorff, B.L. (2003), Sprache-Denken-Wirklichkeit. Beiträge zur Metalinguistik und Sprachphilosophie. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag. 

Poslední úprava: Pastyříková Iveta, Mgr. (30.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK