PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Literární překladatelský seminář (NIZ-ČJ) - ANL500033
Anglický název: Seminar in Translation of Literature (Dutch - Czech)
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. (19.09.2015)
Předmět představuje úvod do problematiky literárního překladu. Na konkrétních příkladech se studenti učí základním
technikám literárního překladu, přemýšlejí o největších úskalích této práce. V semináři se vychází z již existujících
překladů z nizozemské literatury, na nichž se studenti seznamují jak se zdařilými řešeními, tak základními
překladatelskými chybami. Druhá část semestru je věnovaná vlastní překladatelské práci na nejméně dvou textech
(text současný versus text historický, próza versus poezie, literatura pro dospělé versus literatura pro děti). Na závěr
student odevzdává samostatně vypracovaný překlad literárního textu podle zadání (v rozsahu cca 10 NS), který je
klasifikován.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. (19.09.2015)

Povinná literatura:
Krijtová, O., Pozvání k překladatelské praxi. Kapitoly o překládání beletrie. Praha: Karolinum, 1996.
Levý, J., Umění překladu. Praha: Ivo Železný, 1998.
Rakšányiová, J.: Preklad ako interkultúrna komunikácia. Bratislava 2005.
Seznam vybrané beletrie
Další odborná literatura:
Hrala, M., Kapitoly z dějin českého překladu. Karolinum: Praha, 2002.
Hrala, M. - Šotolová, J., Český překlad II (1945-2004). Sborník příspěvků z kolokvia, které se konalo v Ústavu
translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie (MSM
0021620824) v Praze 8. dubna 2005. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2005.
Mounin, G., Teoretické problémy překladu. Přel. M. Hanáková. Praha: Karolinum, 1999.
Broeck, R. van den, Lefevere, A.: Uitnoding tot de vertaalwetenschap, Muiderberg 1979.
Hermans, T. (ed.) The Manipulation of Literature. Studies in Literary Translation. New York 1985.
Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. (19.09.2015)

Hlavní tematické okruhy:
1. Úvod do literárního překladu. Specifika literárního překladu.
2. Analýza přeložených lit. textů - současná nizozemská próza.
3. Analýza přeložených lit. textů - současná vlámská próza.
4. Analýza přeložených lit. textů - historická próza.
5. Analýza přeložených lit. textů - poezie.
6. Analýza přeložených lit. textů - drama.
7. Analýza přeložených lit. textů - literatura pro děti a mládež.
8. Překlad - text 1.
9. Překlad - text 1.
10. Překlad - text 1.
11. Překlad - text 2.
12. Překlad - text 2.
13. Překlad - text 2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK