PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Morfologie nizozemštiny - slovotvorba - ANL500007
Anglický název: Morphology of Dutch - word formation
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lucie Komrzý Sedláčková, Ph.D. (18.09.2015)
Předmět seznamuje s hlavními slovotvornými postupy, derivací a kompozicí. Sémantická charakteristika, základní
pojmy morfologie, morfém a tvoření slov, tvoření nových slov. Dalším okruhem je vztah formy a funkce morfémů.
Předmět také seznamuje s vývojovými tendencemi s současné nizozemštině.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lucie Komrzý Sedláčková, Ph.D. (18.09.2015)

Povinná litratura:
Santen, A. Van: Morfologie, de woordstructuur van het Nederlands.Nijmegen 1998
Haeseryn, W.: Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen 1984
Smedts, W.: De beheersing van de woordvorming. Leuven, 1986
Schultink,H.:Productiviteit als morfologisch fenomeen. Den Haag, 1961
Booij,G.E.: Dutch morphology. Dordrecht 1977


Doporučená literatura:
Časopisy Nederlandse Taalkunde
Onze Taal
Woordelijst Nederlanmdse Taal, SDU 1995

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lucie Komrzý Sedláčková, Ph.D. (18.09.2015)

Hlavní tematické okruhy:
1. Úvod, základní terminologie. Modifikace významu.Fundace a motivace.
2. Produktivita slovotvorných procesů.
3. Prefixace, sufixace, sémantická charakteristika prefixů a sufixů Slovotvorná stavba slova.
4. Odvozování substantiv.
5. Odvozování adjektiv a adverbií.
6. Odvozování sloves
7. Kompozice, základní pojmy, spojovací morfémy
8. Základní typy substantivních složenin.
9. Adjektivum. Složeniny se zesilujícím významem
10.-11. Složená slovesa
12. Vývojové tendence v morfologii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK