Syntax současné nizozemštiny II (2obor) - ANL400122
Anglický název: Syntax of Contemporary Dutch II (double-subject)
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Zdeňka Hrnčířová
prof. Jan Pekelder, Dr.
Prerekvizity : ANL401122
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UGSUNGE (26.06.2009)
Předmět je koncipován jako dvousemestrální studium. V 1. semestru se posluchač seznámí se základními pojmy oboru, s tradičním i současným pojetím výstavby věty. Obsahem prednášek jsou funkce základních syntagmat ve větě : slovesná, jmenná, adjektivní a predložková část věty (konstituent). Vychází se z tradičního pojetí na základě nizozemské gramatiky Algemene Nederlandse Spraakkunst (viz bibliografie). Prednášky a semináře nabídnou i kontrastivní pohled na pozadí češtiny.
Literatura
Poslední úprava: UGSUNGE (26.06.2009)

A. Kraak: Syntaxis

J. A. Lalleman, e.a. : De regels van het Nederlands

A.E. Haeseryn, e.a. : Algemene Nederlandse Spraakkunst

W.G. Klooster : Inleiding in syntaxis

Seminář:
Onze Taal

Nederlandse Taalkunde

Handelingen van colloquia

Sylabus
Poslední úprava: UGSUNGE (26.06.2009)

1. Syntaxis, algemeen (begrippen, definities). Zinsdelen. Betekenis van een zin.

Onvolledige zinnen.

2. Voegwoorden. Nevenschikkende voegwoorden. Onderschikkende voegwoorden .

3. De constituent, algemeen. De bouw van een constituent, overzicht van constituenten.

4. Naamwoordelijke constituent. Bepaalde, onbepaalde, categoriale en generieke

constituenten. De determinator. Voorzetselconstituent.

5. Adjectivische en bijwoordelijke constituent. De bouw, complementen.

6. Verbale constituent, de bouw, toevoegingen en complementen. Betekenis en plaats

in de zin.

7. Werkwoordgroepen binnen de werkwoordelijke constituent. Groepsvorming bij

werkwoorden, modaliteit.

8. De zin, algemeen. Zinsdelen. Enkelvoudige en samengestelde zinnen. Beknopte

zinnen.

9. De zinsdelen. Subject en predikaat.

10. Voorwerp (lijdend, meewerkend, handelend).

11. Bijwoordelijke bepalingen.

12. Soorten zinnen naar de communicatieve functie.

13. Actieve en passieve zinnen. Passieve zinnen met en zonder een grammaticaal

onderwerp. Constructies met de waarde van passief.