PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Syntax I - ANL300122
Anglický název: Syntax I
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 --- [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Zdeňka Hrnčířová
prof. Jan Pekelder, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UGSUNGE (26.06.2009)
Předmět je koncipován jako dvousemestrální studium. V 1. semestru se posluchač seznámí se základními pojmy oboru, s
tradičním i současným pojetím výstavby věty. Obsahem přednášek jsou funkce základních syntagmat ve větě: slovesná,
jmenná, adjektivní a předložková část věty (konstituent). Vychází se z tradičního pojetí na základě nizozemské gramatiky
Algemene Nederlandse Spraakkunst (viz bibliografie). Přednášky a semináře nabídnou i kontrastivní pohled na pozadí
češtiny.
Literatura
Poslední úprava: UGSUNGE (26.06.2009)

A. Kraak: Syntaxis

J. A. Lalleman, e.a.: De regels van het Nederlands

A.E. Haeseryn, e.a.: Algemene Nederlandse Spraakkunst

W.G. Klooster: Inleiding in syntaxis

Seminář:

Onze Taal

Nederlandse Taalkunde

Handelingen van colloquia

Sylabus
Poslední úprava: UGSUNGE (26.06.2009)

1. Syntaxis, algemeen (begrippen, definities). Zinsdelen. Betekenis van een zin.

Onvolledige zinnen.

2. Voegwoorden. Nevenschikkende voegwoorden. Onderschikkende voegwoorden.

3. De constituent, algemeen. De bouw van een constituent, overzicht van constituenten.

4. Naamwoordelijke constituent. Bepaalde, onbepaalde, categoriale en generieke

constituenten. De determinator. Voorzetselconstituent.

5. Adjectivische en bijwoordelijke constituent. De bouw, complementen.

6. Verbale constituent, de bouw, toevoegingen en complementen. Betekenis en plaats

in de zin.

7. Werkwoordgroepen binnen de werkwoordelijke constituent. Groepsvorming bij

werkwoorden, modaliteit.

8. De zin, algemeen. Zinsdelen. Enkelvoudige en samengestelde zinnen. Beknopte

zinnen.

9. De zinsdelen. Subject en predikaat.

10. Voorwerp (lijdend, meewerkend, handelend).

11. Bijwoordelijke bepalingen.

12. Soorten zinnen naar de communicatieve functie.

13. Actieve en passieve zinnen. Passieve zinnen met en zonder een grammaticaal

onderwerp. Constructies met de waarde van passief.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK