Syntax nizozemštiny - ANL200131
Anglický název: Syntax of Dutch
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (21.06.2022)
Předmět seznámí posluchače se základními pojmy z oblasti syntaxe, s tradičním i současným pojetím výstavby
věty. Obsahem přednášek jsou funkce základních syntagmat ve větě: slovesná, jmenná adjektivni a předložková
část věty (konstituent). Vychází se z tradičního pojetí na základě nizozemské gramatiky Algemene Nederlandse
Spraakkunst (viz bibliografie). Přednášky a semináře nabídnou i kontrastivní pohled na pozadí češtiny.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (28.02.2020)
Základní studijní literatura:

Florijn, A.F. e.a.: De regels van het Nederlands. Groningen, 1996

Haeseryn, W. e.a.: Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen, 1997

Klein, M. e.a.: Praktische cursus zinsontleding. Groningen, 1991

Es, G.A. : Nederlanse syntaxis in klein bestek, Zwolle, 1966

Kraak,A.,Klooster, G.W.: Syntaxis. Stam, Culemborg, 1968

Rijpma,E., Schuringa,F.G.: Nederlandse spraakkunst. Groningen,1968

Doporučená literatura :

Chomsky, N.: Syntactic structures. Den Haag 1962

Duinhoven, A.M.: Analyse en synthese in het Nederlands.Van Gorcum, 2001

Luif, J.: In verband met de zin. Amsterdam University Press, 1998

Bennis, H.: Syntaxis van het Nederlands. Amsterdam University Press, 2000

Toorn, M.C., van den: Nederlandse grammatica. Groningen,1973

Groot, A.W. de: Structurele syntaxis. Den Haag, 1988

Klooster, W.G. e.a.: Inleiding tot de syntaxis, practische zinsleer van het Nederlands. Culemborg, 1969

Mluvnice češtiny. Academia Praha, 1987

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (28.02.2020)
Hlavní tematické okruhy:

1. úvod, základní pojmy a definice

2. obecná definice věty, typy vět

3. syntaktická stavba věty

4. nonverbální a verbální konstituent, výstavba a komplementy

5. aktivní a pasívní věty, kontrastivní analýza nizozemština-čeština

6. hlavní větné členy, nejdůležitější funkční elementy stavby, forma a funkce ve větě

7. pozice větných členů ve větě jednoduché a v souvětí