PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Gramatická cvičení z nizozemštiny III A - syntax - ANL200056
Anglický název: Dutch Grammar Exercises III A - Syntax
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANL100045
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Twan Zegers, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Twan Zegers, M.A. (29.10.2019)
Předmět je koncipován jako praktický doplněk předmětů Syntax I a II. Seminář systematicky procvičuje jednotlivé kategorie s cílem prohloubit a upevnit znalosti získané na přednáškách. Pozornost je věnována zvláště písemnému projevu a otázkám slovosledu v nizozemské větě. Cílem je aktivní jazykový projev na úrovni stupně B2+ dle evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz je kladen především na praktickou syntaktickou analýzu různých typů textů a variabilnost slovosledu.
Literatura
Poslední úprava: Twan Zegers, M.A. (29.10.2019)

Základní studijní literatura:
Luif, J.: In verband met de zin. Oefeningen. Amsterdam University Press, 1998

 

Kuiken, F., Vedder, I.: Regelrecht I. Amsterdam, 1992

Kuiken, F., Vedder, I.: Regelrecht II. Amsterdam, 1994

Bouman, D., e.a.: Beter Nederlands I. Coutinho, Muiderberg, 1992

Bouman, D., e.a.: Beter Nederlands II. Coutinho, Muiderberg, 1993

 

Doporučená literatura:
Florijn, A. F., e.a.: De regels van het Nederlands - Werkboek. Groningen, 1993

 

Kalsbeek, A. van: Code Nederlands, NCB Utrecht, 1999

Keuken, G. J. van der, e.a.: Werken met taal. Thieme, 1993

Keuken, G. J. van der, e.a.: Het woord in de zin. Thieme, 1994

Renkema, J.: Schrijfwijzer. Coutinho, 2007

Es, G. A. van: Nederlandse syntaxis. Zwolle, 1966

Bennis, H.: De binnenbouw van het Nederlands. Dordrecht, 1992

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Twan Zegers, M.A. (29.10.2019)

Huiswerk, aanwezigheid en een eindtoets.

Sylabus
Poslední úprava: Twan Zegers, M.A. (29.10.2019)

Okruhy cvičení:

  • věta jednoduchá a souvětí, slovosled

  • souvětí souřadné, typy spojek a spojovacích prostředků

  • souvětí podřadné, typy spojek, slovosled

  • komunikativní funkce vět

  • explicitní a implicitní negace ve větě

  • syntaktické prostředky vyjádření negace

  • větné členy, postavení ve větě

  • slovosled věty neutrální a zabarvené

  • syntaktické rozdíly psané nizozemštiny v Nizozemsku a Belgii

  • syntaktické prostředky k vyjádření modality

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK