PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nizozemská literatura ve filmových adaptacích - ANL200026
Anglický název: Dutch Literature in Film Adaptations
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANL100028
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Iveta Coufalová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Předmět Nizozemská literatura ve filmových adaptacích se zabývá vztahem mezi literárním dílem a jeho filmovou adaptací. Zároveň studenta seznámí se základní teorií filmové analýzy. Potom, co budou probrány základní aspekty literárního a filmového díla, budou zadány úkoly ke zpracování, při nichž bude mít student za úkol aktivně se zamyslet nad vztahem konkrétních knih a filmů a okomentovat filmovou verzi literárního díla, s nímž se předem seznámil. Studium teorie, stejně jako zamyšlení nad konkrétními příklady, má studenta vést k poznání různých způsobů, jak je možno adaptovat literární dílo pro film, a také způsobů, jak se lze na konkrétní film dívat.
Literatura -
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Povinná odborná literatura:
Bordewijk, C., Van photoplay tot speelfilm: geschiedenis van de speelfilm als dramatisch medium, Rijksuniversiteit Leiden, Theater- en Filmwetenschap, Leiden, 1993, pp. 271.

Albers, R. - Baeke, J. - Zeeman, R. (ed.), Film in Nederland, Ludion, Amsterdam, 2004, pp. 445.

Vybrané filmové recenze podle konkrétního zadání na seminářích.

Vybrané studie z oblasti sémiotiky, naratologie a cultural studies.

Další studijní literatura:
Hofstede, B. - Hemel, A. van, Nederlandse cinema wereldwijd: de internationale positie van de Nederlandse film, Boekmanstudies, Amsterdam, 2000, pp. 179.

Hofstede, B., In het wereldfilmstelsel: identiteit en organisatie van de Nederlandse film sedert 1945, Eburon, Delft, 2000, pp. 252.

Beusekom, A. C. N. van, Film als kunst: reacties op een nieuw medium in Nederland, 1895-1940, [S.l. : s.n.], 1998, pp. 336.

Hall, Stuart, 'Cultural Studies: two Paradigms.' In Hall, Stuart, et al. (ed.), Culture, media, language. London 1980, pp. 57-72.

Hall, Stuart, Representation. Cultural Representation and signifying practices. London etc. 1997.

Kristeva, Julia, Semeiotike, recherches pour une sémanalyse. Paris 1969.

Said, Edward, Orientalism. New York 1979.

Elsaesser, Thomas (ed.), Hollywood op straat, Film en televisie in de hedendaagse mediacultuur. Amsterdam University Press 2000.

Turkle, Sherry, Life on the screen. Identity in the age of the internet. New York 1995.

Allen, Graham, Intertextuality. London etc. 2000.

Mertens, Anthony - Beekman, Klaus (ed.), Intertekstualiteit in theorie en praktijk. Dordrecht 1990.

Bossinade, Johanna, Poststrukturalistische Literaturtheorie. Stuttgart 2000.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (30.10.2019)

Zápočet je udělován za odevzdání písemných úkolů.

Sylabus
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)

Hlavní tematické okruhy:

1. Úvod. Základní pojmy.

2. Možnosti literárního a filmového vyjádření. Recepce literatury a filmu. Recenze.

3. Historická literatura ve filmu (středověké hry Mariken van Nieumeghen a Elkerlyc ve filmech Jose Stellinga; Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter autorky Helly Haasse)

4. Zfilmovaná literární díla s (post)koloniální tematikou (Max Havelaar, Oeroeg)

5. Zfilmované naturalistické romány (Van de koelen meren des doods, Eline Vere)

6. Zfilmovaná literární díla s válečnou tematikou (Het meisje met het rode haar, Soldaat van Oranje)

7. Zfilmované romány Jana Wolkerse (Terug naar Oegstgeest, Turks fruit)

8. Zfilmované romány Harryho Mulische (De aanslag, Twee vrouwen, De ontdekking van de hemel)

9. Filmy spisovatele, scenáristy a režiséra Huga Clause (De Leeuw van Vlaanderen, De Verlossing)

10. Zfilmované romány z 90. a pozdějších let (např. Vals licht, Left Luggage, Ik omhels je met duizend armen, Het Schnitzelparadijs, De passievrucht, De tweeling)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK