PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Práce s nizozemským literárním textem - ANL200018
Anglický název: Dealing with Dutch Literary Texts
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANL100021
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Anna Krýsová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Anna Krýsová (22.09.2020)
Předmět Práce s literárním textem tvoří úvod jak do analýzy prózy, tak poezie. Student si tuto analýzu osvojuje v nizozemském jazyce. Předmět má poskytnout bližší pohled na způsob, jakým prozaické a poetické texty svou formou dosahují různých efektů, přenášejí různá vize a myšlenky a čtenáře vedou k tomu, aby je přejímal. Cílem předmětu je naučit studenta analyzovat a interpretovat moderní nizozemské povídky, romány a básně za použití odborné terminologie v nizozemštině.

Kurz je zakončen závěrečným esejem, ve kterém student prokáže schopnost použít odbornou terminologii při analýze formální stránky textu a pomocí toho literární text interpretovat.
Konečné hodnocení se skládá z těchto prvků:
aktivní účast na výuce (i v případě vzdálené výuky) a při diskuzích 60%
závěrečný esej: 40%
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Anna Krýsová (22.09.2020)

*Základní studijní literatura:

Boven, E. van - Dorleijn, G. Literair Mechaniek, inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten. 2e herziene druk. Bussum: Coutinho 2003.
Bork, G. J. van - Verkruijsse, P.J. Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek. 2002
Povídky a básně z moderní nizozemské literatury podle konkrétního zadání na seminářích.

*Další odborná literatura:

·         Bork, G.J. van et al. Algemeen letterkundig lexicon 2012. Beschikbaar op: http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/

·         Gorp, H. van et al., Lexicon van literaire termen. Groningen/Deurne: Martinu Nijhoff uitgevers/Wolters Plantyn 1998.

·         Brillenburg Wurth, K. – Rigney, A., Het leven van teksten. Een inleiding tot de literatuurwetenschap. Amsterdam University Press, 2009.

·         Herman, Luc – Vervaeck, Bart. Vertelduivels: handboek verhaalanalyse. Nijmegen: Vantilt 2005.

·         Korsten, Frans-Willem. Lessen in literatuur. Nijmegen: Vantilt, 2002.

·         Luxemburg, Jan van et al. Over literatuur. Bussum: Coutinho, 2002.

·         Zalm, C. van der Letterkunde van A tot Z. Utrecht: Het Spectrum, 2001.

·         Alphen, Ernst van – Duyvendak, Lizet – Meijer, Maaike – Peperkamp, Ben. Op poëtische wijze: een handleiding voor het lezen van poëzie. Bussum 1996. Ism Open Universiteit.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Anna Krýsová (22.09.2020)

 

  • Genres en de poëtische functie van taalgebruik

 

  • Metrum

 

  • Klankherhaling en strofische vormen

 

  • Stijlfiguren

 

  • Beeldspraak

 

  • Verhalende teksten, narratologie

 

  • Gedachten, gesprekken, gezichtspunten

 

  • Tijd

 

  • Motieven

 

  • Ruimte

 

  • Personages

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK