Syntax nizozemstiny II - ANL200016
Anglický název: Syntax of Dutch II
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANL100018
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martina Vokáčová
Prerekvizity : ANL200015
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UGSUNGE (26.06.2009)
Předmět Syntax II navazuje na znalosti z předmětu Syntax I. Hlavním cílem předmětu je rozbor slovesledu nizozemské věty, syntéza poznatků získaných v předmětu Syntax I a jejich aplikace na nizozemskou větu. Důraz bude kladen na: gramatickou výstavbu sdělení, komunikační modely věty a principy sémantické stavby věty, základní pojmy větné sémantiky, aktuální členění větné, slovosled a jeho funkci, variabilitu, alovosled věty neutrální a motivované a větu s modální charakteristikou.
Literatura
Poslední úprava: UGSUNGE (26.06.2009)
Základní studijní literatura:

Lubbe, H. F. A., van der: Woordvolgorde in het Nederlands. Assen, 1978

Nieuwborg, E.: De distributie van het onderwerp en het lijdend voorwerp in het huidige geschreven Nederlands in zijn A.B.-vorm. Antwerpen, 1968

Florijn, A. F., e.a.: De regels van het Nederlands. Groningen, 1997

Haeseryn, W. e.a.: Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen, 1997

Klein, M. e.a.: Praktische cursus zinsontleding. Groningen, 1991

Es, G. A. : Nederlanse syntaxis in klein bestek, Zwolle, 1966

Kraak, A., Klooster, G. W.: Syntaxis. Stam, Culemborg, 1968

Rijpma, E., Schuringa, F. G.: Nederlandse spraakkunst. Groningen,1968

Doporučená literatura:

Pollmann, T., e.a.: Over zinnen gesproken. Cullenborg, 1978

Schutter, G. De, e.a.: De structuur van het Nederlands. Malle, 1983

Chomsky, N.: Syntactic structures. Den Haag 1962

Duinhoven, A. M.: Analyse en synthese in het Nederlands.Van Gorcum, 2001

Luif, J.: In verband met de zin. Amsterdam University Press, 1998

Bennis, H.: Syntaxis van het Nederlands. Amsterdam University Press, 2000

Toorn, M. C., van den: Nederlandse grammatica. Groningen,1973

Groot, A. W. de: Structurele syntaxis. Den Haag, 1988

Klooster, W. G. e.a.: Inleiding tot de syntaxis, practische zinsleer van het Nederlands. Culemborg, 1969

Mluvnice češtiny. Academia Praha, 1987

Sylabus
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Hlavní tematické okruhy:

1. slovosled ve větě hlavní a vedlejší

2. aktuální členění větné

3. pojem 2 pólů ve větě, rozdělení větných typů

4. souvětí souřadné : vztahy konjunktivní, disjunktivní, adversativní

5. vedlejší věty, vztah temporální, kauzální a způsobový

6. hlavní typy spojek a dalších spojovacích prostředků

7. pozice adverbiálního výrazu ?er? ve větě

8. interpunkce ve větě

9. větná negace

10. slovosledná variabilita

11. syntaktické prostředky k vyjadřování modality

12. typy vět podle komunikativní funkce