Úvod do studia nizozemské literatury B - ANL200005
Anglický název: Introduction to the Study of Dutch Literature B
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Anna Krýsová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Anna Krýsová (17.02.2020)
Rámcové seznámení se s dějinami moderní nizozemské literatury, konsolidace znalostí literární formy, žánrů, výrazových prostředků a narratologie. Student by po absolvování kurzu měl znát výše uvedené nástroje potřebné k analýze literárních testů a měl by je umět aplikovat na nizozemská literární díla v českém překladu. Cílem kurzu je také naučit studenty klást si nad textem otázky, přemýšlet nad nimi a formulovat své závěry.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Anna Krýsová (17.02.2020)

*Povinná literatura:

Vodička, F. et al., Svět literatury I, Nakladatelství Fortuna, Praha 1995. Str. 11-65.
Vaessens, Thomas. Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur. Amsterdam: Uitgeverij Vantilt, 2013.
Hrabák, J., Poetika. Československý spisovatel, Praha 1973.
Petrů, E., Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubico 2000.
Krijt, H. - Krijtová, O., Průvodce dějinami nizozemské literatury. Panorama, Praha 1990.
Havlíková, V. (ed.), V Nizozemsku už nechci žít. Antologie moderní nizozemské poezie. Mladá fronta, Praha 2007.


*Doporučená literatura:

Krijtová, O., Nizozemská literatura zlatého věku. Univerzita Karlova, Praha 1982.
Krijtová, O., Nizozemská literatura od doby paruk po hnutí Osmdesátníků. Univerzita Karlova, Praha 1985.
Krijtová, O., Nizozemská literatura druhé poloviny 19. století. Univerzita Karlova, Praha 1987.
Wellek, R. - Warren, A., Teorie literatury. Votobia, Olomouc 1996.
Culler, J.: Krátký úvod do literární teorie. Host, Brno 2002. Teoretická knihovna 1.
Stanzel, F.K., Teorie vyprávění. Praha 1988.
Horst, H. van der, Dějiny Nizozemska. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002.
Sklenářová, S., Nizozemsko. Praha: Libri, 2006. Stručná historie států.
Grüttemeier, R. - Leuker, M.-Th. (ed.), Niederländische Literaturgeschichte. Stuttgart: J.B.Metzler 2006.
Calis, P., Onze literatuur tot 1916; Onze literatuur vanaf 1916. Meulenhoff Educatief, Amsterdam 1983.
Dautzenberg, J.A., Nederlandse literatuur. Malmberg, Den Bosch 1993.
Dautzenberg, J.A., Literatuur. Geschiedenis en leesdosier. Malmberg, Den Bosch.
Lodewick, H. et al., Ik probeer mijn pen... Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1979.
Brems, H. - Zuiderent, A., Současní básníci z Nizozemska a Flander. Ons Erfdeel, Rekkem 1999.
Duckerts, Ch. - Duckertsová, Y. (ed.), Vlámská lyrika. Přel. Jindřich Pokorný. Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha 1963. Světová četba sv. 306.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Anna Krýsová (12.05.2020)

60% připravenost na jednotlivé hodiny (přečtení textů na každou hodinu je podmínkou příchodu na hodinu), plnění průběžných úkolů
40% kontrola nabytých znalostí ústní formou. Debata nad ukázkami přečtených textů a jejich interpretace podle pěti frames (romantický, realistický, avantgardistický, modernistický, postmodernistický). Debata bude probíhat individuálně a vzdáleně pomocí aplikace zoom. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Anna Krýsová (17.02.2020)

17. 2.   představení kurzu, atestace a požadavků

opakování témat z kurzu Úvod do literární vědy

diskuze nad článkem „How does this book relate to me? Personal engagement and critical enquiry in the literary studies classroom“

24. 2.   Teorie literatury: mimetická, pragmatická, expresivní a objektivní. Co jednotlivé teorie při rozborech básní ukazují a co naopak zakrývají?

2. 3.     Představení hlavního studijního materiálu: Vaessens, Thomas. Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur. Amsterdam: Uitgeverij Vantilt, 2013.
koncept frames, druhy frames, demonstrace užitečnosti konceptu na literárních textech

9. 3.     Romantický frame – teorie a historie, rozbor textů z období romantismu

16. 3.   Realistický frame – teorie a historie, rozbor textů z období realismu

23. 3.   Avantgarda - teorie a historie, rozbor textů z období historické avantgardy

30. 3.   Modernistický frame - teorie a historie, rozbor textů z období modernismu

6. 4.     Postmodernistický frame - teorie a historie, rozbor textů z období postmodernismu

13. 4.   Rozbor textů z jiných období pomocí různých frames

20. 4.   Rozbor textů z jiných období pomocí různých frames

27. 4.   Opakování pojmů – básnické výrazové prostředky

4. 5.     Opakování pojmů – naratologie, rozbor prózy