PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Gramatická cvičení z nizozemštiny I A - ANL100041
Anglický název: Dutch Grammar Practice I A
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martina Vokáčová
Vyučující: Mgr. Martina Vokáčová
Záměnnost : ANL100022
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (11.03.2012)
Předmět je koncipován v návaznosti na předmět "Praktický kurz nizozemštiny I" a je jeho praktickým doplňkem. Cílem semináře je důkladné procvičení základních gramatických struktur, důraz je kladen na písemný výcvik. Dalším cílem je systematické rozšiřování slovní zásoby.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (11.03.2012)
Povinná literatura:
Toorn-Schutte, J. van der: Eenvoudig basisgrammatica NT2. Amsterdam, 2004

Bakx, J.: Grammatica in gebruik. Groningen, 1999

Kalsbeek, A. van: Code Nederlands. Deel I. Oefenboek. NCB 1999

Kuiken, F., e.a.: Regelrecht I. Amsterdam, 1999

Koolmees, R.: Teksten op maat. Utrecht, 1997

Ham, E., Tersteeg, W. H. T. M, Zijlmans, L.: Help! Een cursus Nederlands voor anderstaligen - Kunt u mij helpen? 1, Utrecht, NCB 2001

Doporučená literatura:
Fontein, A. M., Pescher-ter Meer, A.: Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Utrecht, NCB 1985

Toorn-Schutte, J. van der: Klare Taal! Uitgebreide basisgrammatica NT2, Amsterdam, Boom, 1999

Florijn, A. F., e.a.: De regels van het Nederlands, Groningen, 1997

Keuken, G. J. van der, Minderhout, P.: Werken met het werkwoord, Zutphen, Thieme, 1967

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Martina Vokáčová (30.10.2019)
• aktivní účast na semináři – maximálně 3 absence 
• závěrečný test – minimálně 60 %
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (11.03.2012)

Okruhy gramatických cvičení:

 • člen, základní principy užívání
 • člen nulový
 • substantivum, flexe
 • verbum, základní funkce slovesných časů: imperfektum, perfektum
 • nepravidelná slovesa
 • zájmena, druhy, srovnání s češtinou
 • adverbiální částice "er", základní funkce ve větě
 • adjektivum, flexe, stupňování
 • syntax - věta oznamovací a tázací
 • základní zásady slovosledu, inverze
 • věta vedlejší, některé typy vedlejších vět
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK