PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Písemná práce z nizozemské kultury - ANL100040
Anglický název: Graded Paper - Dutch Culture
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Twan Zegers, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Práce v rozsahu 15-20 stran formátu A4, ve které posluchač prokáže schopnost zpracovat zvolené téma z okruhu kultury, sociokultury a reálií zemí, kde se mluví nizozemsky. Práce se píše nizozemsky.
Tematické okruhy vycházejí z okruhů předmětů kultury a reálií, případně povinně výběrových předmětů literární skupiny. Práce múže být tematickým základem pro zpracování bakalářské práce.
Literatura -
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Základní studijní literatura:
Podle zvoleného tématu literatura povinně volitelných předmětů ze skupin Kultura a reálie a Komunikativní dovednosti.

Světla Čmejrková - František Daneš - Jindra Světlá, Jak napsat odborný text, Praha: Leda 1999

Další studijní literatura:
Zdeněk Šesták, Jak psát a přednášet o vědě, Praha: Academia 2000

Petr Sgall - Jarmila Panevová, Jak psát a nepsat česky, Praha: Karolinum 2004

Umberto Eco, Jak napsat diplomovou práci, Olomouc: Votobia 1997

Václav Liška, Diplomová práce, zpracování a obhajoba, Praha: Ivo Ulrych 2003

Drahomíra Holoušová - Milena Krobotová, Diplomové a závěrečné práce, Olomouc: UP 2002

Jaroslav Filka, Metodika tvorby diplomové práce, Brno: Knihař 2002

Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: http://www.citace.com/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (30.10.2019)

Práce v rozsahu 15-20 stran formátu A4, ve které posluchač prokáže schopnost zpracovat zvolené téma z okruhu kultury, sociokultury a reálií zemí, kde se mluví nizozemsky. Práce se píše nizozemsky.
Tematické okruhy vycházejí z okruhů předmětů kultury a reálií, případně povinně výběrových předmětů literární skupiny. Práce múže být tematickým základem pro zpracování bakalářské práce.

Sylabus
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)

1.-3. Propedeutika k psaní odborné písemné práce z jazyka většího rozsahu.

4.-13. Prezentace témat písemných prací formou referátu. Následný komentář.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK