PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nizozemská literatura v českém překladu - ANL100032
Anglický název: Dutch Literature in Czech Translations
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Předmět si klade za cíl zmapovat situaci českých překladů nizozemské literatury. Na jedné straně tak umožní studentovi seznámení se studovanou literaturou v mateřském jazyce, na druhé straně představuje zásadní problémy překladové literatury. Během seminářů studenti hledají odpovědi na otázky typu: co z nizozemské literatury bylo přeloženo a kdy, kdo překládal a překládá z nizozemštiny, kde překlady vycházely a vycházejí, jak poznáme kvalitní překlad, na základě jakých hledisek byla a jsou díla k překladu vybírána, která zásadní díla nizozemské literatury v češtině nevyšla a proč, jak byla nizozemská literatura v různých obdobích přijímána apod. Konkrétní autoři budou studentovi představeni na základě krátkých ukázek. Pozornost bude věnována jak próze, tak poezii a dramatu, autorům nizozemským i vlámským. Na jeden ze seminářů bude pozván některý z našich literárních překladatelů, aby se se studenty podělil o své zkušenosti z praxe a případně zodpověděl jejich dotazy ohledně překládání nizozemské literatury.
Literatura
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Povinná literatura:
Brems, H. - Zuiderent, A., Současní básníci z Nizozemska a Flander. Ons Erfdeel, Rekkem 1999.

Duckerts, C. - Duckertsová, Y. (ed.), Vlámská lyrika. Přel. Jindřich Pokorný. Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha 1963. Světová četba sv. 306.

Fruhwirtová, L., "Nizozemská literatura v českém kulturním kontextu přelomu 40. a 50. let". In: Česká kultura a umění ve 20. století. Studia Moravica V Symposiana. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica. Univerzita Palackého v Olomouci 2007.

Havlíková, V. (ed.), V Nizozemsku už nechci žít. Antologie moderní nizozemské poezie. Mladá fronta, Praha 2007.

Krijtová, O. - Pellar, R. - Schürová, P., Bibliografie překladů z nizozemštiny do češtiny a slovenštiny od roku 1890 do roku 1993. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 1994.

Konkrétní české (popř. slovenské) překlady nizozemských literárních děl.

Česká literární periodika (Světová literatura, Revue Labyrint, Host, Literární noviny, Plav, www.iliteratura.cz aj.)

Další odborná literatura:
Hrala, M., Kapitoly z dějin českého překladu. Karolinum: Praha, 2002.

Hrala, M. - Šotolová, J., Český překlad II (1945-2004). Sborník příspěvků z kolokvia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie (MSM 0021620824) v Praze 8. dubna 2005. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2005.

Krijt, H. - Krijtová, O., Průvodce dějinami nizozemské literatury. Panorama, Praha 1990.

Krijtová, O., Pozvání k překladatelské praxi. Kapitoly o překládání beletrie. Praha: Karolinum, 1996.

Krijtová, O., Nizozemská literatura zlatého věku. Univerzita Karlova, Praha 1982.

Krijtová, O., Nizozemská literatura od doby paruk po hnutí Osmdesátníků. Univerzita Karlova, Praha 1985.

Krijtová, O., Nizozemská literatura druhé poloviny 19. století. Univerzita Karlova, Praha 1987.

Levý, J., Umění překladu. Praha: Ivo Železný, 1998.

Mounin, G., Teoretické problémy překladu. Přel. M. Hanáková. Praha: Karolinum, 1999.

Petrů, E., Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubico 2000.

Smolka-Fruhwirtová, L., "Nederlandse literatuur in Tsjechische culturele context na WO II", in: (eds.) W. Engelbrecht, B. Hamers & K. Křížová: Aspecten van de extramurale neerlandistiek. (AUPO Philologica 96 - Neerlandica III). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008.

Smolka-Fruhwirtová, L., "Vertaalde literatuur vanuit het perspectief van de polysysteemtheorie. Enkele opmerkingen over de positie van de Nederlandse literatuur in het Tsjechische literaire polysysteem in de jaren vijftig", in: (eds.) M. Škrlantová & Wilken Engelbrecht, Neerlandistiek in Tsjecho-Slowaakse context. Bratislava: AnaPress 2006, pp. 27-38.

Šustrová, P., Služebníci slova. Pulchra, 2008.

Toufarová, E., "Hoe maakt de Nederlandse literatuur het in Tsjechië? Uitgeverijen, vertalers, tijdschriften, vertalingen, bekroningen", Kunsttijdschrift Vlaanderen 56 (2007), pp. 143-146.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (07.05.2020)

Příprava ukázky z překladové knihy + srovnání s originálem.

Doprovodný text k autorce, dílu a ukázce.

Výběr a příprava 1 recenze na nizozemský originál + 1 recenze na český překlad.

Podmínky v modu distanční výuky zůstávají stejné.

Sylabus
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)

Hlavní tematické okruhy:

1. Charakteristika situace českých literárních překladů z nizozemštiny. Zdroje, bibliografie překladů, překladatelé, praktický přístup k překladové literatuře.

2. Překlady nizozemských literárních děl z období před r. 1850. Mapování českých překladů.

3. Autoři 19. století v českých překladech: Multatuli, Frederik van Eeden, Hendrik Conscience.

4. Autoři přelomu 19. a 20. století v českých překladech: Louis Couperus, Jacob Israël de Haan.

5. Autoři doby meziválečné: Willem Elsschot, Madelon Székely-Lulofs, Arthur van Schendel, Simon Vestdijk, regionalisté.

6. Překlady moderní (poválečné) nizozemské prózy do češtiny před rokem 1990.

7. Překlady moderní (poválečné) nizozemské prózy do češtiny po roce 1990.

8. Překlady moderní (poválečné) vlámské prózy do češtiny.

9. Nizozemské a vlámské drama v češtině.

10. Nizozemská a vlámská poezie v češtině.

11. Překlady literatury pro děti a mládež.

12. Beseda s literárním překladatelem.

13. Diskuse nad vlastní četbou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK