PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Syntax nizozemštiny II - ANL100018
Anglický název: Syntax of Dutch II
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: nizozemština, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
Prerekvizity : ANL100017
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Předmět Syntax II navazuje na znalosti z předmětu Syntax I. Hlavním cílem předmětu je rozbor slovosledu nizozemské věty, syntéza poznatků získaných v předmětu Syntax I a jejich aplikace na nizozemskou větu. Důraz bude kladen na: gramatickou výstavbu sdělení, komunikační modely věty a principy sémantické stavby věty, základní pojmy větné sémantiky, aktuální členění větné, slovosled a jeho funkci, variabilitu, slovosled věty neutrální a motivované a větu s modální charakteristikou.
Literatura -
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Základní studijní literatura:
Lubbe, H. F. A. van der: Woordvolgorde in het Nederlands. Assen, 1978

Nieuwborg, E.: De distributie van het onderwerp en het lijdend voorwerp in het huidige geschreven Nederlands in zijn A.B.-vorm. Antwerpen, 1968

Florijn, A. F., e.a.: De regels van het Nederlands. Groningen, 1997

Haeseryn, W., e.a.: Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen, 1997

Klein, M., e.a.: Praktische cursus zinsontleding. Groningen, 1991

Es, G. A.: Nederlandse syntaxis in klein bestek, Zwolle, 1966

Kraak, A., Klooster, G. W.: Syntaxis. Stam, Culemborg, 1968

Rijpma, E., Schuringa, F. G.: Nederlandse spraakkunst. Groningen, 1968

Doporučená literatura:
Pollmann, T., e.a.: Over zinnen gesproken. Culemborg, 1978

Schutter, G. De, e.a.: De structuur van het Nederlands. Malle, 1983

Chomsky, N.: Syntactic structures. Den Haag, 1962

Duinhoven, A. M.: Analyse en synthese in het Nederlands. Van Gorcum, 2001

Luif, J.: In verband met de zin. Amsterdam University Press, 1998

Bennis, H.: Syntaxis van het Nederlands. Amsterdam University Press, 2000

Toorn, M. C. van den: Nederlandse grammatica. Groningen, 1973

Groot, A. W. de: Structurele syntaxis. Den Haag, 1988

Klooster, W. G., e.a.: Inleiding tot de syntaxis, practische zinsleer van het Nederlands. Culemborg, 1969

Mluvnice češtiny. Academia, Praha, 1987

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (30.10.2019)
• aktivní účast na hodinách – maximálně 3 absence
• absolvování závěrečného písemného testu (min. 60 %) a ústní zkoušky 
Sylabus
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)

Hlavní tematické okruhy:

 • slovosled ve větě hlavní a vedlejší
 • aktuální členění větné
 • pojem dvou pólů ve větě, rozdělení větných typů
 • souvětí souřadné: vztahy konjunktivní, disjunktivní, adversativní
 • vedlejší věty, vztah temporální, kauzální a způsobový
 • hlavní typy spojek a dalších spojovacích prostředků
 • pozice adverbiálního výrazu "er" ve větě
 • interpunkce ve větě
 • větná negace
 • slovosledná variabilita
 • syntaktické prostředky k vyjadřování modality
 • typy vět podle komunikativní funkce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK