PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Morfologie nizozemštiny II - ANL100016
Anglický název: Morphology of Dutch II
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Předmět Morfologie II dokončí analýzu některých nominálních slovních druhů (indefinita, numerale, partikule). Důraz bude kladen na podrobný rozbor slovesa, jeho funkcí morfologických, syntaktických a sémantických. Slovesné kategorie, kontrastivní analýza, funkce slovesných časů, srovnání s češtinou. Možnosti vyjádření aspektu v nizozemštině. Infinitiv a jeho použití. Vyjadřování modality.
Literatura -
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Základní studijní literatura:
Pescher, A., e.a.: Grammatica voor anderstaligen. Utrecht 1993

Florijn, A. F.: De regels van het Nederlands, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1994

Geerts, G., e.a.: Algemene Nederlandse Spraakkunst, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1997

Rietveld, D., e.a.: Concise Dutch Grammar, SDU, 1992

Rijpma, E., e.a.: Nederlandse spraakkunst. Groningen, 1962

Doporučená literatura:
Santen, A. van, Booij, G.: Morfologie van het Nederlands, Amsterdam 1998

Santen, A. van: Productiviteit in de morfologie. Muiderberg, 1981

Klein, M.: Nieuwe spelling. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1998

Čermák, F., Hrnčířová, Z.: Nizozemsko-český slovník, Praha, Leda 1997 (přehled gramatiky)

Donaldson, B.: Dutch: a comprehensive grammar. London, 1997

Dutch reference grammar. Den Haag, 1981

Sonck, G.: Grammatica Nederlands. Groningen, 1993

Tacx, J. P. M.: Nederlandse spraakkunst voor iedereen. Utrecht, 1972

Eijk, I. van: De nieuwe taalhulp. Amsterdam 1999

Akademická mluvnice češtiny.

Prisma van de voorzetsels. Het Spectrum, 1997

Woordenlijst van de Nederlandse taal, SDU, 2005

Časopisy:
Onze taal, Nederlandse Taalkunde, Nederlands van nu

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Iva Rezková, Ph.D. (20.09.2020)

Atestace bude udělena na základě pravidelné účasti na hodinách, aktivního řešení zadaných úloh a vypracování závěrečného testu s více než 70% úspěšností.

 

V případě distanční výuky: samostatné zpracování připravených prezentací, vypracovnání zadání na jejich základě, doručení v termínu, vypracování závěrečného testu s více než 70% úspěšností.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Iva Rezková, Ph.D. (20.09.2020)

Hlavní tematické okruhy:
-Sloveso a jeho hlavní funkce. Funkce slovesa jako predikátu ve větě.
-Funkčně-sémantická charakteristika sloves.
-Kategorie flexe slovesa - osoba, číslo, čas, modus.
-Vid - kontrastivní analýza
-Slovesný rod, aktivum a pasivum.
-Reflexivita.
-Neurčité slovesné tvary - infinitiv, participium.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK