PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do obecné jazykovědy - ANL100006
Anglický název: Introduction to General Linguistics
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
Prerekvizity : ABO700102
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Propedeutický předmět, jehož cílem je seznámení se základními pojmy jazykovědného studia. Úvodní přednášky seznámí posluchače s nejdůležitějšími dílčími částmi jazykovědy, další část přednášky prezentuje různé typy jazykovědné analýzy v oblastech od fonologie přes morfologii, sémantiku, syntax až po pragmatiku. Druhá část přednášky je věnována dominantním jazykovědným směrům v minulosti a současné době. Strukturalismus, generativní, funkční a kognitivní pojetí.
Literatura
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Povinná literatura:
Bloomfield, L.: Language. New York, 1962

Sausssure, F. de: Kurs obecné lingvistiky, Odeon, Praha 1989

Daneš, F.: Papers on functional sentence perspective. Den Haag-Parijs. Mouton, 1974

Dik, S. C.: The Theory of Functional Grammar. Part I, Part II. Berlin, 1997

Driven, R. e.a.: Cognitieve inleiding tot taal en taalwetenschap. Leuven, Acco 1999

Černý, J.: Dějiny lingvistiky, Votobia 1996

Martinet, A.: Éléments de linguistique générale. Paris 1989

Doporučená literatura:
Čermák, F.: Jazyk a jazykověda. Pražská imaginace 1993

Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc 1998

Erhart, A.: Základy jazykovědy. SNP Praha 1981

Appel, R., e.a.: Inleiding algemene taalwetenschap. Dordrecht, 1992

Groot, A.W.: Inleiding tot de algemene taalwetenschap. Wolters, 1964

Kerstens, J., e.a.: Plato´s probleem. Een inleiding in de generatieve taalkunde. Muiderberg, 1998

Trnka, B.: Kapitoly z funkční jazykovědy. UK Praha, 1960

Dvanáct esejů o jazyce. Praha 1970

Palek, B.: Základy jazykovědy. Praha 1989

Hjelmslev, L.: Jazyk. Praha 1991

Sylabus
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)

Hlavní tematické okruhy:

(1) Úvod: základní pojmy, věda a jazyk, diachronní a synchronní jazykověda. Srovnávací jazykověda. Typologie. Srovnávací jazykověda.

(2) Obecná lingvistika, fonologie, morfologie, syntax a sémantika.

(3-4) Synchronní jazykověda: strukturalismus. De Saussure, Bloomfield.

(5) Pražská škola. Jakobson, Mathesius, Trubeckoj.

(6-8) Transformačně-generativní gramatika. Chomsky.

(9-11) Funkční pojetí v jazykovědě. Čeští, nizozemští a francouzští představitelé směru (Beneš, Daneš, Firbas, Dik, Martinet).

(12-13) Kognitivní pojetí (Croft, Cruse, Wierbika).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK