PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia nizozemské literatury A - ANL100005
Anglický název: Introduction to the Study of Dutch Literature A
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Anna Krýsová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Předmět studentovi poskytne první seznámení jak s literární vědou všeobecně, tak s vývojem nizozemské literatury. Poté, co budou vymezeny základní termíny, jako je literatura, literární věda a její podobory, si student v průběhu prvního semestru osvojuje základní pojmový aparát, který později aplikuje při samostatné četbě. V druhém semestru je pozornost zaměřena na vývoj nizozemské literatury od jejího počátku do současnosti. Na pozadí kulturního a historicko-politického vývoje sleduje student dominantní směry a žánry a seznamuje se se základními autory a díly nizozemské literatury.
Studenti se do hodin zapojují krátkými ústními referáty, vypracovávají malou seminární práci, jež má ověřit jejich analytickou schopnost, a předmět zakončují ústní zkouškou, mající zase ověřit jejich teoretickou znalost.
Literatura
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Povinná literatura:
Vodička, F. et al., Svět literatury I, Nakladatelství Fortuna, Praha 1995. Str. 11-65.

Hrabák, J., Poetika. Československý spisovatel, Praha 1973.

Petrů, E., Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubico 2000.

Krijt, H. - Krijtová, O., Průvodce dějinami nizozemské literatury. Panorama, Praha 1990.

Havlíková, V. (ed.), V Nizozemsku už nechci žít. Antologie moderní nizozemské poezie. Mladá fronta, Praha 2007.

Doporučená literatura:
Krijtová, O., Nizozemská literatura zlatého věku. Univerzita Karlova, Praha 1982.

Krijtová, O., Nizozemská literatura od doby paruk po hnutí Osmdesátníků. Univerzita Karlova, Praha 1985.

Krijtová, O., Nizozemská literatura druhé poloviny 19. století. Univerzita Karlova, Praha 1987.

Wellek, R. - Warren, A., Teorie literatury. Votobia, Olomouc 1996.

Culler, J.: Krátký úvod do literární teorie. Host, Brno 2002. Teoretická knihovna 1.

Stanzel, F.K., Teorie vyprávění. Praha 1988.

Horst, H. van der, Dějiny Nizozemska. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002.

Sklenářová, S., Nizozemsko. Praha: Libri, 2006. Stručná historie států.

Grüttemeier, R. - Leuker, M.-Th. (ed.), Niederländische Literaturgeschichte. Stuttgart: J.B.Metzler 2006.

Calis, P., Onze literatuur tot 1916; Onze literatuur vanaf 1916. Meulenhoff Educatief, Amsterdam 1983.

Dautzenberg, J.A., Nederlandse literatuur. Malmberg, Den Bosch 1993.

Dautzenberg, J.A., Literatuur. Geschiedenis en leesdosier. Malmberg, Den Bosch.

Lodewick, H. et al., Ik probeer mijn pen... Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1979.

Brems, H. - Zuiderent, A., Současní básníci z Nizozemska a Flander. Ons Erfdeel, Rekkem 1999.

Duckerts, Ch. - Duckertsová, Y. (ed.), Vlámská lyrika. Přel. Jindřich Pokorný. Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha 1963. Světová četba sv. 306.

Sylabus
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)

Hlavní tematické okruhy:

1. Úvod. Základní literární pojmy. Literatura. Funkce literatury. Literární věda. Literární teorie.

2. Literární dílo. Struktura literárního díla.

3. Plán jazykový. Zvuková organizace textu.

4. Plán jazykový. Významová organizace textu.

5. Plán tematický. Motivy, témata.

6. Plán tematický. Postavy, prostředí, vypravěč.

7. Plán kompoziční. Fabule a syžet.

8. Poezie a próza.

9. Literární druhy. Lyrika, epika, drama.

10. Dějiny literatury. Literární kánon. Literární proces.

11. Teoretické školy a směry.

12. Literární teorie - shrnutí.

13. Nizozemská kultura a literatura vrcholného středověku.

14. Nizozemská kultura a literatura pozdního středověku.

15. Nizozemská kultura a literatura Zlatého věku (17. století).

16. Nizozemská kultura a literatura "doby paruk" (18. století).

17. Nizozemská kultura a literatura 1800-1880.

18. Nizozemská kultura a literatura fin de siecle.

19. Nizozemská kultura a literatura v meziválečné době.

20. Nizozemská kultura a literatura 50. a 60.let 20. století.

21. Nizozemská kultura a literatura 70. a 80.let 20. století.

22. Nizozemská kultura a literatura od počátku 90. let do současnosti.

23. Diskuse nad vlastní četbou. Shrnutí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK