PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do studia nizozemštiny - ANL100004
Anglický název: Introduction to Dutch linguistics
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ALINUVOD1
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martina Vokáčová
Záměnnost : ALINUVOD1
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: Mirjam Friedová, Ph.D. (20.09.2012)

Základní studijní literatura:

Černý, J. (1998). Úvod do studia jazyka. Olomouc: Votobia.
Yule, George (2010). the study of language. Cambridge University Press.

Farmer, Ann K. - Demers, Richard A. (1996). A linguistics workbook. London: MIT Press.

Další odborná literatura:

Lotko, E. (2000). Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc, UP.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mirjam Friedová, Ph.D. (11.10.2012)

Podmínkou připuštění ke zkoušce je účast na testu v polovině semestru. Součástí atestace je účast v experimentu v Laboratoři behaviorálních a lingvistických studií (LABELS). Předmět je ukončen písemnou zkouškou.

Sylabus
Poslední úprava: KRIVJ1AF (26.06.2012)

Obecný úvod do studia podstaty jazyka jako systému, který zároveň představuje svébytnou mentální činnost sloužící ke komunikaci ve společnosti. Studenti se seznámí se základní lingvistickou terminologií v hlavních jazykovědných disciplínách a s typem problémů a otázek, které si lingvisté kladou. Také získají povědomí o základních konturách jazykové evoluce a vhled do univerzálních vlastností gramatických systémů.

 

Tematické okruhy:

 1. Jazyk jako systém:

 • inventáře hlásek, suprasegmentální prostředky, pojem fonému, fonologické uspořádání
 • přehled morfologických procesů, morfologická typologie
 • syntaktické struktury
 • sémantika (lexikální vztahy, větné významy)
 1. Jazyk v prostoru a čase:

 • původ jazyka, prehistorie, rekonstrukce, jazykové rodiny
 • typy jazykových změn
 1. Jazyk a společnost:

 • typy diskurzu, řečové akty, performativnost
 • jazyk ve společnosti (vyjadřování zdvořilosti, společenské rozdíly v užívání jazyka)
 • projevy kulturního ukotvení jazykových struktur
 1. Jazyk ve vztaku k mozku:

  • osvojování
  • jazyková patologie
  • lidský jazyk vs. komunikace zvířecích druhů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK