Simultánní tlumočení s textem II (RU-CS-RU) - AMTRPV017
Anglický název: Simultaneous Interpreting with Text II (RU-CS-RU)
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)
Předmět navazuje na předměty Simultánní tlumočení I, II a Simultánní tlumočení s textem I. Stupňují se nároky na profesionální jednání a výkon tlumočníka (plynulost, úplnost a přesnost převodu, neverbální interakce, zvládání stresu, paměť, zásady týmové práce a tlumočnické etiky). Seminář dále rozvíjí tlumočnické návyky a dovednosti jako součást tlumočnické kompetence na simultánním převodu předem připravených psaných odborných a řečníkem následně čtených projevů směrem do mateřštiny i do aktivního cizího jazyka. Simultánní tlumočení s textem vede studenty především k zvládnutí „roztrojení“ pozornosti a k správnému využívání procesní kapacity, kdy tlumočník při současné produkci zpracovává předložený text i ústní podobu projevu v originále. Volba strategií tlumočníka se liší podle množství času na přípravu textu. Studenti jsou vedeni k náročné přípravě profesionálního tlumočníka před vlastním výkonem – k práci s odbornými podkladovými materiály, k vyhledávání informací a terminologie, k vytváření glosářů apod. Délka úseku simultánního tlumočení s textem (cca 20 minut) odpovídá profesionálním konferenčním podmínkám.
Tlumočí se obousměrně autentické, odborné a stylisticky náročné připravené projevy s různým tempem přednesu od rodilých i nerodilých mluvčích. Projevy pokrývají široké spektrum tematických okruhů, jež jsou na pořadu jednání jednotlivých institucí Evropské unie (Evropský parlament, Evropská komise, Evropský soudní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů) a nejvýznamnějších mezinárodních organizací (OSN, NATO, OECD, WTO aj.), včetně slyšení a tiskových konferencí. Výuka je strukturována tematicky.
Předmět splňuje požadavky stanovené na výuku simultánního tlumočení v rámci konsorcia EMCI (European Masters in Conference Interpreting), jehož je ÚTRL členem.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)

BEST, J. - KALINA, S. (eds.). Übersetzen und Dolmetschen. Eine Orientierungshilfe. Gunter Narr, 2002 (vybrané statě).

ČEŇKOVÁ, I. Teoretické aspekty simultánního tlumočení. Praha: 1988 (vybrané kapitoly).

DIMITROVA, B. E. et al. (eds.). Language processing and simultaneous intepreting. Amsterdam: 2000 (vybrané statě).

DIRIKER, E. De-/Re-Contextualizing Conference Interpreting (Interpreters in the Ivory Tower?). Amsterdam/ Philadelphia: 2004 (vybrané kapitoly).

DIETZE, G. Konferenzdolmetschen beim Europäischen Parlament. T&T, 3, 1997.

GAMBIER, Y. - GILE, D. - TAYLOR, G. (eds.). Conference Interpreting: Current Trends in Research, Amsterdam/ Philadelphia: 1997 (vybrané statě).

GILE, D. Regards sur la recherche en interprétation de conférence. Lille: 1995 (vybrané kapitoly).

GILE, D. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam/Philadelphia: 1995, 2009 (rev.), vybrané kapitoly.

GODIJNS, R. - HINDERDAEL, M. (eds.). Directionality in Interpreting. The „Retour“ or the Native?. Gent:2005 (vybrané -statě).

GOLDMAN-EISLER, F. Segmentation of Input in Simultaneous Interpretation. Psycholinguistic Research, 1/2, 127-140, 1972.

HEYNOLD, Ch. Interpreting at the European Commission. In: Dollerup, C. (ed.). Teaching translation and interpreting, Amsterdam/Philadelphia: 1994.

CHERNOV, G. Inference and Anticipation in Simultaneous Interpreting. A probability-prediction model. Amsterdam/ Philadelphia: 2004 (vybrané kapitoly).

JONES, R. Conference Interpreting Explained. Manchester: 1998, 2. vydání 2007 (kapitola o ST).

KRASOVSKIJ. D - ČUŽAKIN, A. Konferenc-perevod. Teorija i praktika. Moskva: R. Valent, 2014 (vybrané kapitoly).

MAIA, B. et. al (eds.). Training the language services provider for the new millennium. Porto: 2002 (vybrané statě).

MARZOCCHI, C. Some considerations on interpreting in an institutional context: the case of the European Parliament. T&T 3, 1997.

MONACELLI, C. Self-Preservation in Simultaneous Interpreting. Amsterdam/Philadelphia: 2009.

MÜGLOVÁ, D. Komunikácia, tlmočenie, preklad. Prečo spadla babylonská veža?. Enigma, 2009.

PÖCHHACKER, F. Simultandolmetschen als komplexes Handeln. Tübingen: 1994 (vybrané kapitoly).

PÖCHHACKER, F. - SHLESINGER, M. (eds.). The Interpreting Studies Reader. London and New York: 2002 (vybrané statě).

PÖCHHACKER, F. (ed.). Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies. 2015 (vybrané kapitoly).

SELESKOVITCH, D. - LEDERER, M. Pedagogie raisonnée de l´interprétation. Lucemburk: 2002.

SALEVSKY, H. Dolmetscher- und Übersetzerausbildung gestern, heute und morgen. Frankfurt am Main: 1996 (vybrané statě).

STAHL. J. Čo sa odohrává v hlave tlmočníka: Simultánne tlmočenie. Teoretické otázky a praktické odpovede. Bratislava: IRIS, 2013(vybrané kapitoly).

SUNNARI, M. Processing Strategies in Simultaneous Interpreting: „Saying it all“ vs. Synthesis. In: Tommola, J. (ed.). Topics in Interpreting Research. Turku: 1995, 109-119.

WESTON, M. Translating at the European Court of Human rights. T&T 3, 1995.

www.aiic.net (internetový bulletin Communicate)

www.emcinterpreting.org (část: Resources  -  teoretické moduly a ToT o Simultánním tlumočení s textem)

Vybrané články z časopisů a řad: Babel, META, Parallèles, L´Interprète, Translatologica Pragensia, Folia Translatologica, The Interpreters Newsletter, Target, Hermes, Herméneus, Interpreting, Tětradi perevodčika, Mosty, FORUM aj.

viz rovněž Studijní literatura u PP 9-11.