PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Tlumočení z listu II (do cizího jazyka) (CS-FR) - AMTFPV016
Anglický název: Sight Translation II (into a non-native language) (CS-FR)
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Vyučující: Mgr. Aude Brunel
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)
Jednosemestrální předmět navazuje na předměty Tlumočení z listu I a Simultánní tlumočení I. Rozvíjí tlumočnické návyky, dovednosti a kompetence pro tlumočení z listu na úrovni profesionálního konferenčního tlumočení v kvazi-autentickém prostředí vícejazyčných mezinárodních konferencí, odborných a politických jednání, pracovních zasedání institucí EU, parlamentních slyšení, projednávání a čtení legislativních aktů, vernisáží a jiných oficiálních a slavnostních zahajovacích příležitostí.
Cílem semináře je připravit studenty na tento specifický druh tlumočení, který má dichotomický charakter: jde nejen o převod z jazyka výchozího do jazyka cílového, ale i o převod z formy psané do formy mluvené. Tlumočení z listu je ústní převod psaného a pouze písemně předloženého textu do cílového jazyka (při dodržování zásad plynulosti, prezentace, komunikace s posluchači a zachování obsahové i jazykové správnosti). Volba strategií tlumočníka se liší podle množství času na přípravu textu. Důraz je kladen rovněž na tematickou a terminologickou přípravu tlumočníka před akcí a na profesionálně odvedený tlumočnický výkon ve vícejazyčném konferenčním prostředí.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)

AGRIFOGLIO, M. Sight translation and interpreting: A comparative analysis of constraints and failures. Interpreting 6:1, 43–67, 2004.

ALEXIEVA, B. A Typology of Interpreter Mediated Events. The Translator 3/2, s. 153-174, 1997.

ČEŇKOVÁ, I. a kol. Teorie a didaktika tlumočení I. Praha FF UK: Desktop Publishing, 2001.

ČEŇKOVÁ, I. Úvod do teorie tlumočení. Praha: 2008.

GALLINA, S. Cohesion and the Systemic-functional Approach to Text: Applications to Political Speeches and Significance for Simultaneous Interpretation. The Interpreters´ Newsletter 4, s. 62-71, 1992.

GILE, D. Conference interpreting as a cognitive management problem: Sight translation and simultaneous interpretation with text. In The Interpreting Studies Reader, Pöchhacker, F. - Shlesinger, M. (eds.). 163-176, London – New York: 2002.

GILE, D. Basic concepts and models for interpreter and translator training. Amsterdam/Philadelphia: 2009 (rev.).

JIMÉNEZ IVARS, A. La Traducción a la vista. Un análisis descriptivo. Tesis doctoral. 1999. (http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UJI/AVAILABLE/TDX-0519103-121513/jimenez-tdx.pdf)

JIMÉNEZ IVARS, A. Sight Translation and Written Translation. A Comparative Analysis of Causes of Problems, Strategies and Translation Errors within the PACTE Translation Competence Model. International journal of interpretation and translation, PSN, KSCI, Istanbul, 6 (2): pp. 79–101, 2008.

LAMBERT, S. Shared attention during sight translation, sight interpretation and simultaneous interpretation. META 49: 2, 294-306, 2004.

NOVÁKOVÁ, T. Tlmočenie. Teoria – výučba – prax. Bratislava: 1993.

ONDELLI, S. Medium Shift in Interpretation: Do interpreters Produce Oral texts? The Interpreters´ Newsletter 8: 181–193, 1998.

PÖCHHACKER, F. Introducing Interpreting Studies. London – New York: 2004.

SELESKOVITCH, D. - LEDERER, M. Pédagogie raisonnée de l´interprétation. Luxemburg: 2002.

SNELLING, D. A Typology of Interpretation for Teaching Purposes. In: Gran, L. - Dodds, J. (eds.). Practical Aspects of Teaching Conference Interpretation. Trieste, pp. 23–26, 1989.

VIAGGIO, S. Cognitive Clozing to Teach them to Think. The Interpreters´ Newsletter 4: 40–44, 1992.

VIAGGIO, S. The Praise of Sight Translation (And Squeezing the Last drop Thereout of). The Interpreters´ Newsletter 6: 33–42, 1995.

VIEZZI, M. Information Retention as a Parameter for the Comparison of Sight Translation and Simultaneous Interpretation: An Experimental Study. The Interpreters´ Newsletter 2: 65–69, 1989.

WEBER, W. K. The Importance of Sight Translation in an Interpreter Training Program. In American Translators Association Scholarly Monograph Series 4. Interpreting – Yesterday, Today and Tomorrow, Bowen D. and M. (eds.), pp. 44–52. State University of New York, Binghamton N.Y.: 1990.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK