PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Konsekutivní tlumočení V (FR-CS-FR) - AMTFPV011
Anglický název: Consecutive Interpreting V (FR-CS-FR)
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 6 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)
Předmět navazuje na předměty Konsekutivní tlumočení I, II, III, IV a V. Cílem je další rozvoj tlumočnické kompetence a chování (znalosti, dovednosti, návyky, postupy, jednání) na úrovni profesionálního konferenčního konsekutivního tlumočení. Seminář dále stupňuje nároky na profesionální jednání a výkon tlumočníka (plynulost, úplnost a přesnost převodu, neverbální interakce, zátěž a výdrž, paměť, zásady týmové práce a tlumočnické etiky).
Tlumočí se obousměrně autentické, vysoce odborné a stylisticky náročné projevy připravené i nepřipravené s různým tempem přednesu od rodilých i nerodilých mluvčích. Do předmětu je rovněž zařazeno konsekutivní tlumočení emotivně vypjatých projevů a těžších powerpointových prezentací. V rozvoji tlumočnické kompetence je důraz také kladen na profesionální jednání a výkon tlumočníka ve ztížených pracovních podmínkách (nekoherentní a nezkušený řečník, nesoulad mezi údaji promítanými v prezentaci a tím, co je vysloveno, přeřeknutí se ze strany řečníka apod.). Projevy pokrývají široké spektrum tematických okruhů, jež jsou na pořadu jednání jednotlivých institucí Evropské unie (Evropský parlament, Evropská komise, Evropský soudní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů) a nejvýznamnějších mezinárodních organizací (OSN, NATO, OECD, WTO aj.), včetně slyšení, interview a tiskových konferencí a výjezdních misí.
Důraz je kladen na obsahovou a terminologickou přípravu tlumočníka před akcí.
Délka úseku konsekutivy 5–7 minut odpovídá profesionálním konferenčním podmínkám.
Předmět splňuje požadavky stanovené na výuku konsekutivního tlumočení v rámci konsorcia EMCI (European Masters in Conference Interpreting), jehož je ÚTRL členem.

Výuka je strukturována tematicky a pokrývá následující problematiku: ekonomika, doprava, zahraniční a bezpečnostní politika EU, válečné konflikty, azylová politika, průmyslová politika, fondy EU, finanční služby, právo, školství, kultura a další.

Součástí zkoušky je příprava dvojjazyčného terminologického glosáře na úzce specializované téma, jenž je uznán i pro splnění atestace u Simultánního tlumočení V v případě jeho absolvování.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)

BEST, J. - KALINA, S. (eds.). Übersetzen und Dolmetschen. Eine Orientierungshilfe. Gunter Narr, 2002.

BOUCHER, F. - ECHKENAZI, J. Guide de l´Union Européenne. Paris: 2004.

ČEŇKOVÁ, I. Úvod do teorie tlumočení. Praha: 2008 (vybrané kapitoly).

ČUŽAKIN, A. P. Ustnyj perevod, teorija i praktika, perevodčeskaja skoropis. Moskva: 2001.

ČUŽAKIN, A. - SPIRINA, S. Osnovy posledovatelnogo perevoda i perevodčeskoj skoropisi. Moskva: 2008.

DIETZE, G. Konferenzdolmetschen beim Europäischen Parlament. T&T, 3, 1997.

FELDWEG, E. Der Konferenzdolmetscher im internationalen Kommunikationsprozeß. Heidelberg: 1996.

GILE, D. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam/Philadelphia: 1995, rev. 2009 (vybrané kapitoly).

GILLIES, A. Note-taking in consecutive interpreting. Manchester: 2005.

GILLIES, A. Conference Interpreting - a student´s practice bool. 2013.

GRAN, L. - DODDS, J. (eds.). Theoretical and Practical Aspects of Teaching Conference Interpretation. Udine: 1989 (vybrané statě).

HEYNOLD, Ch. Interpreting at the European Commission. In: Dollerup, C. (ed.). Teaching translation and interpreting. Amsterdam/Philadelphia: 1994.

JONES, R. Conference Interpreting Explained. Manchester: 1997, 2. vyd. 2007 (vybrané kapitoly).

KAPP, V. Übersetzer und Dolmetscher. Theoretische Grundlagen, Ausbildung, Berufspraxis. Tübingen: 1991.

MAIA, B. et. al (eds.). Training the language services provider for the new millennium. Porto: 2002.

MARZOCCHI, C. Some considerations on interpreting in an institutional context: the case of the European Parliament. T&T 3, 1997.

MATYSSEK, H. Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher. Heidelberg: 1989, rev. 2006.

MINJAR-BELORUČEV, R. K. Kurs ustnogo perevoda. Moskva: 1998.

MINJAR-BELORUČEV, R. K. Zapisi v posledovatelnom perevode. Moskva: 1997.

NOLAN, J. Interpretation techniques and exercices. Cambridge/New York: 2006.

NOVÁKOVÁ, T. Tlmočenie – teória – prax. Bratislava: 1993.

PHELAN, M. The interpreter´s resources. Clevedon: 2001.

PÖCHHACKER, F. Introducing Interpreting Studies. London and New York: 2004 (vybrané kapitoly).

PÖCHHACKER, F. - SHLESINGER, M. (eds.). The Interpreting Studies Reader. London and New York: 2002 (vybrané statě).

ROZAN, J. F. La prise de notes en interprétation consécutive. Genève: 1965.

SELESKOVITCH, D. - LEDERER, M. Interpréter pour traduire. Paris: 1986.

SALEVSKY, H. Wissenschaftliche Grundlagen der Sprachmittlung. Frankfurt am Main: 1992.

VALENCIA, V. Note-Taking Manual: A Study Guide for Interpreters and Everyone Who Takes Notes. 2013.

WADENSJO, C. Interpreting as Interaction. London: 1998.

WESTON, M. Translating at the European Court of Human rights. T&T 3, 1995.

ZLÝ, B. Evropská unie a integrační procesy od A až do Z. Praha: 1997.

Vybrané články a statě z periodik a řad: Babel, META, Parallèles, L´Interprète, Translatologica Pragensia, Folia Translatologica, The Interpreters Newsletter, Target, Hermes, Interpreting, Mosty, Forum, Herméneus, Tetradi Perevodčika aj.

www.aiic.net(bulletin Communicate)

www.apchuzhakin.narod.ru

www.emcinterpreting.org

www.europa.eu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK