PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Komunitní tlumočení I - AMTAPV005
Anglický název: Community Interpreting I
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)
Cílem jednosemestrálního PVP Komunitní tlumočení I. je poskytnout v rámci odborných přednášek vhled do sociálně-psychologických, právních a kulturních aspektů tohoto typu zprostředkované komunikace. V navazujících seminářích je pak následně zajištěna základní příprava tlumočníků zejména pro spolupráci se státní a veřejnou správou, zdravotnickými zařízeními, neziskovými organizacemi, eventuálně dobrovolníky pro tzv. komunitní tlumočení (konsekutivní tlumočení bilaterální a doprovodné tlumočení, šušotáž, hraní rolí, rozšiřování slovní zásoby). Konkrétní jazykové kombinace v příslušném akademickém roce budou stanoveny dle zájmu přihlášených studentů.

PVP Komunitní tlumočení byly připraveny ve spolupráci se zahraničními vzdělávacími a profesními organizacemi a institucemi, které se tímto vzděláváním a typem tlumočení již delší dobu zabývají.

Studenti se seznámí s rolí komunitního tlumočníka a s etickými požadavky na výkon této profese, naučí se řešit případné krizové situace a vyhnout se eventuálnímu konfliktu. Dále se naučí využívat odpovídajícím způsobem různé tlumočnické techniky, včetně techniky tlumočnického zápisu.

Přednášky (úplný výčet maximálního obsahu a rozsahu přednášek. Konkrétní realizace se bude odvíjet dle aktuální situace a potřeb v oblasti komunitního tlumočení v daném akademickém roce a v rámci nabízených PVP):
• Etika a etiketa, specifika úlohy tlumočníka v procesu komunitního tlumočení (neutralita), očekávání klientů a objednatelů.
• Komunikační dovednosti – osvojení základních dovedností pro vedení rozhovorů, zvládání stresu, reflektování souvislostí, za nichž se rozhovor odehrává.
• Kulturní rozdíly – identifikace a diagnostika kulturních odlišností, kulturní rozdíly a jazyk, projevy kulturní odlišnosti.
• Školství a Občanská společnost (Systém školství v České republice: základní, střední, vyšší a vysoké školy. Odborné, učňovské, speciální školy. Předškolní zařízení. Soukromé a veřejné/státní školy. Reforma školství. Školní jídelny, školní družiny, spolupráce rodičů a škol. Správa kolejí a menz).
• Neziskové a nevládní organizace, občanská sdružení a spolky. Grantová podpora.
• Každodenní život a potřeba komunitního tlumočení (obchody, služby, řemeslníci aj.).
• Zdravotnictví (Organizace a financování zdravotnictví v ČR: poskytovatelé péče, pojišťovny, nadřízené orgány, struktura a hierarchie zdravotnických zařízení: ambulance, laboratoře, nemocnice, kliniky, ústavy, oddělení, zdravotnické profese, zdravotní dokumentace: zprávy, chorobopisy, recepty, poukazy, nástin problematiky jednotlivých zdravotnických oborů, úvod do názvosloví).
• Azylové právo; problematika uprchlictví; činnost cizinecké policie (Úmluva o právním postavení uprchlíků -Ženeva 1953; řízení o udělení či odnětí azylu; azylant; bezpečná země původu; osoba bez státního občanství; bezpečná třetí země; azylové zařízení).
• Pracovní právo (Pracovněprávní vztah, působnost zákoníku práce; pracovněprávní způsobilost zaměstnanců a zaměstnavatelů. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - dohoda o pracovní činnosti; dohoda o provedení práce. Pracovní úřady: zprostředkování zaměstnání, status uchazeče o zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti).
• Sociální zabezpečení (České právo sociálního zabezpečení po vstupu do EU. Péče o zdraví, veřejné zdravotní pojištění. Nemocenské pojištění a jeho dávkový systém. Státní sociální podpora. Důchodové pojištění a jeho dávkový systém).
• Živnostenské úřady (Zákon o živnostenském podnikání: živnost ohlašovací, živnost řemeslná, vázaná, volná, koncesovaná).
• Matrika a matriční úřady (Evidence narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného partnerství a úmrtí fyzických osob na území ČR a českých občanů v zahraničí).
• Finanční úřady; daňové právo a daňové řízení (Finanční správní orgány. Daňová a poplatková soustava: daně nepřímé; daně přímé. Řízení v daňových a poplatkových věcech).
• Celní správa (Celní správa České republiky. Celní řízení).

Do předmětu budou rovněž zváni zkušení vysokoškolští učitelé z katedry sociální práce FF UK, z Fakulty humanitních studii UK, z Právnické fakulty UK a také externí vysokoškolsky vzdělání specialisté z příslušných oborů z praxe (lékaři, tlumočníci, experti z jednotlivých úřadů, z Komory soudních tlumočníků, z Jednoty tlumočníků a překladatelů, z Komory tlumočníků znakového jazyka).
Po úspěšném absolvování zvolených PVP Komunitní tlumočení v uvedené skupině předmětů a složení zkoušek budou účastníci schopni pomáhat jako komunitní tlumočníci především při jednání na úřadech, na policii a v sociálních a zdravotnických zařízeních.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)

ANGELELLI, C. Revisiting the Interpreters´ Role (A Study of conference, court and medical interpreters in Canada, Mexico and United States). Amsterdam/Philadelphia: 2004 (vybrané kapitoly).

BARALDI, C. - GAVIOLI, L. (eds.). Coordinating Participation in Dialogue Interpreting. Amsterda/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2012.

BOWEN, M. Community Interpreting. In: Snell-Hornby, M. - Hönig, H. G. - Kussmaul, P., - Schmitt, P. A. (eds.). Handbuch Translation. Tübingen: 1998.

BRUNETTE, L. - BASTIN, G. - HEMLIN, I. - CLARKE, H. (eds. 2003). The Critical Link 3: Interpreters in the Community. Amsterdam/Philadelphia: 1998 (vybrané kapitoly).

CARR, E. S. - ROBERTS, P. R. - DUFOUR, A. - STEYN, D. (eds.). The Critical Link: Interpreters in the Community Amsterdam/Philadelphia: 1997 (vybrané kapitoly).

CARR, E. S. - ROBERTS, P. R. - DUFOUR, A. - ABRAHAM, D. (eds.). The Critical Link 2: Interpreters in the Community. Amsterdam/Philadelphia: 2000 (vybrané kapitoly).

GARZONE, G. - VIEZZI, M. (eds.). Interpreting in the 21st Century (Challenges and opportunities). Amsterdam/Philadelphia: 2002 (vybrané kapitoly).

HALE, S.B. The Discourse of Court Interpreting (Discourse practices of the law, the witness and the interpreter). Amsterdam/Philadelphia: 2004 (vybrané kapitoly).

GENTILE, A. - OZOLINS, U. - VASILAKAKOS, M. Liaison interpreting. A handbook. Melbourne: 1996.

GOFFMAN, E. Všichni hrajeme divadlo. Sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1996 (vybrané kapitoly).

GREAVES, A. - A. Training volunteer translators and interpreters. In: Hammond, D. L. (ed.). Languages at crossroads. Proceedings of the 29th annual conference of the American Translators Association. Medford: 1988.

LONGLEY, P. What is a community interpreter? The Incorporated Linguist 23/3, 1984.

MASON, I. (ed.). Dialogue interpreting. The Translator. Special Issue 5/2, 1999.

MERLINI, R. - FAVARON, R., Community interpreting: re-conciliation through power management. The Interpreters´ Newsletter 12, 2003.

MIKKELSON, H. Community interpreting: An emerging profession. Interpreting 1/1, Amsterdam/Philadelphia: 1996.

NISKA, H., A new breed of interpreter for immigrants: Contact interpretation in Sweden. Picken, C. (ed.). Proceedings. Institute of Translation and Interpreting Conference 4. London: 1990.

OZOLINS, U. Interpreting and translating in Australia: Current issues and international comparisons. Melbourne: 1998.

PÖCHHACKER, F. Quality Assesment in Conference and Community Interpreting. Meta XLVI, 2, 2001.

PÖCHHACKER, F. „Getting Organised“. The Evolution of Community Interpreting. Interpreting 4/1, Amsterdam/Philadelphia: 1999.

PYM, A. - SHLESINGER, M. - JETTMAROVÁ, Z. (eds.). Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting. Amsterdam/Philadelphia: 2006 (vybrané kapitoly).

SHACKMAN, J. The Right to be understood: A handbook on working with, employing, and training community interpreters. Cambridge: 1984.

TRYUK, M. L´interprétation communautaire: des normes et des rôles dans l´interprétation. Warszawa: 2004.

WADENSJÖ, C. Community interpreting. In: Baker, M. (ed.). Routledge encyclopedia of translation studies. London/New York: 1998.

WADENSJÖ, C. Interpreting as Interaction. London/New York: 1998 (vybrané kapitoly).

Diplomové magisterské práce obhájené na Ústavu translatologie v posledních letech na téma komunitní tlumočení (2006 – 2015 a dále).

Translation and Interpreting.org (The International Journal of Translation and Interpreting Research). Special Issue on Community Interpreting, vol. 7, 3, 2015. www.trans-int.org

 

Internetové zdroje: www.aiic.net, www.appartenances.ch, www.ceesro.cz,www.cizinci.cz, www.clk.cz, www.cssz.cz, www.czechtourism.cz, www.domavCR.cz, www.expats.cz, www.finance.cz, www.homolka.cz, www.imigrace.cz, www.inter-pret.ch, www.iued.zhaw.ch, www.migraceonline, www.mpsv.cz, www.mv.cz, www.uzis.cz, www.vzp.cz

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK