PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Legislativa a standardy - AMSV00036
Anglický název: Legislation and standards
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
RNDr. Jiří Frank, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jiří Frank, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (18.05.2023)
Student se v tomto předmětu seznámí se základní legislativou týkající se nejen přímo kulturního dědictví, ale i
správy majetku státu a se související legislativou dalších oblastí, jako jsou knihovny, archivy, památková péče.
Vedle toho budou tématem předmětu také základní standardy muzejní práce, jako je přístupnost sbírky, její
vystavování, otevřenost vzhledem k badatelské veřejnosti, stejně jako standardy správy sbírky.
Témata jednotlivých hodin:
1) Úvod do problematiky, přehled legislativních rámců kulturního dědictví a paměťových institucí
2) Úvod do problematiky, definice standardů muzejní práce, podrobná charakteristika standardů
3) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy – základní charakteristika
4) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy – základní charakteristika
5) Praktické dopady legislativy na fungování instituce, akvizice, správa sbírky, prezentace, vývozy,
bezpečnost
6) Centrální evidence sbírek – zákonná charakteristika a fungování
7) Vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
8) Legislativní rámec vývozu sbírkových předmětů, mezinárodní úmluvy
9) Metodické pokyny ministerstva kultury, kterými se rozvádějí povinnosti na základě vyhlášky č. 275/2000
Sb.
10) Legislativa v oblasti majetku státu, archivů, knihoven, památkové péče, její dopad na oblast paměťových
institucí a muzejního prostředí
11) Standardy územní dostupnosti, časové dostupnosti, ekonomické dostupnosti, fyzické dostupnosti
12) Závěrečné shrnutí, diskuse
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (06.02.2023)
  • Aktualizace standardů ICOM: -Microsoft Word Accessioning Standards_EN.docx (icom.museum)
  • Fialová, D.: Profesní a etické standardy a výkonnostní ukazatele muzejní práce, AMG Praha 2003.
  • Vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
  • Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
  • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
  • Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
  • Žalman, J. a kol.: Příručka muzejníkova I. Praha - Brno 2002.
  • Žalman, J.: Příručka muzejníkova II. Praha 2007.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK