PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Rusky psaná literatura v dějinách překladu I - AMPR00008
Anglický název: Translations of Russian Literature: A Historical Perspective I
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. (26.10.2018)
Cílem je studium vybraných děl ruské literatury 19. století v ruském originále a v jejich české překladatelské i obecně kulturní recepci. Základní metodou práce je srovnávací analýza zvolených originálů a překladů s cílem ukázat, jak se v jazyce odrazila autorská poetika a rovněž realita doby, kterou příslušná díla zachycují. Zároveň s tím je pozornost věnována tendencím ve vývoji českého literárního překladu a překladové normy (zastarávání některých postupů a prosazování progresivních prvků).

Přednášky mají studenty seznámit s vybranými díly ruské literatury, zejména těmi, jež svým významem a vlivem přesáhly hranice domácího prostředí. Semináře se soustřeďují na prohloubení dosavadních vědomostí studentů a rozvinutí jejich schopnosti samostatné analýzy literárního textu, stejně jako schopnosti studovat novou i starší sekundární literaturu.

Témata přednášek a vybraná literární díla určená k analýze v seminářích jsou pro každý semestr vždy aktualizována na intranetové stránce vyučujícího (včetně příslušných úryvků z ruských originálů a jejich českých překladů).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Středová (27.10.2016)

Min. 75% účast na výuce a aktivní práce na seminářích; předepsaná četba.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Středová (27.10.2016)

Základní literatura:

ANNENKOVA, J. I. – JEVDOKIMOVA, O. V. (eds.). Istorija russkoj literatury XIX veka. Moskva: 2012.

Figes, O. Natašin tanec. Kulturní historie Ruska. Praha–Plzeň: 2004.

HONZÍK, J. Dvě století ruské literatury. Praha: 2000.

kol. Jak čteme ruské klasiky. Praha: 2005.

Kšicová, D. a kol. Východoslovanské literatury v českém prostředí do vzniku ČSR. Brno: 1997.

Kšicová, D. Ruská literatura 19. a začátku 20. století v českých překladech. Praha: 1988.

Parolek, R. – Honzík, J. Dějiny ruské literatury. Praha: 1974.

RICHTEREK, O. Dialog kultur v uměleckém překladu. Hradec Králové: 1999.

Rassadin, S. Russkaja literatura: ot Fonvizina do Brodskogo. Moskva: 2001.

Svatoň, V. Z druhého břehu. Studie a eseje o ruské literatuře. Praha: 2002.

ZAHRÁDKA, M. Ruská literatura XIX. století v kontextu evropských literatur. Olomouc: 2005.

 

Další literatura:

Červenka, M. Významová výstavba literárního díla. Praha: 1992.

DOLANSKÝ, J. Mistři ruského realismu u nás. Praha: 1960.

GUDKOV, D. – KOVŠOVA, M. Telesnyj kod russkoj kultury. Moskva: 2007.

HRALA, M. Ruská moderní literatura (1890–2000). Praha: 2007.

JAKOBSON, R. Poetická funkce. Praha: 1995.

Kol. Čtvero setkání s ruským realismem. Praha: 1958.

Kol. Slovanství v národním životě Čechů a Slováků. Praha: 1968.

KŠICOVÁ, D. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského. Brno: 1979.

Kyloušek, P. (ed.). Znak, struktura, vyprávění. Brno: 2002.

LOTMAN, J. Roman A. S. Puškina Jevgenij Onegin. Moskva: 2014.

MACURA, V. Funkce překladu v české obrozenecké kultuře. Slavica Pragensia XXIII. Praha: 1980.

NOVOTNÝ, V. Eseje o ruských spisovatelích. Praha: 2006.

PETROVICKAJA. I. V. Lev Tolstoj – publicist i obščestvennyj dejatel. Moskva: 2013.

TYŇANOV, J. N. Literární fakt. Praha: 1988.

ZAHRÁDKA, M. a kol. Malý slovník rusko-českých literárních vztahů. Praha: 1986.

ŽIRMUNSKIJ, V. M. Poetika a poezie. Praha: 1980.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK