PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Translatologická analýza (DE-CS) - AMPN00001
Anglický název: Translation Quality Assessment (DE-CS)
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Středová (23.10.2016)

Cílem jednosemestrálního předmětu, navazujícího na předmět Teorie překladu I, je teoreticky nastínit vybraný model translatologické analýzy (popřípadě více modelů) a v praxi jej aplikovat na výchozí a cílový text v rámci konkrétní překladové situace. Dále si student osvojí schopnost identifikovat místa v textu pro translatologickou analýzu významná, jakož i schopnost vědecky fundovaně, a tedy zejména terminologicky přiléhavě pojednávat o textové dvojici a zvolených překladatelských strategiích či postupech. Na semináři se pracuje s autentickými texty, které lze použít pro popis či odborné hodnocení kvality překladu. Analyzují a hodnotí se překlady neliterárních i literárních textů, různých typů a funkčních stylů, kde student aplikuje lingvistické, kulturně historické i obecně teoretické poznatky, získané v průběhu studia. Cílem předmětu je připravit studenta k samostatné odborné kriticko-hodnotící práci a vědeckému popisu. Pozornost bude věnována též srovnání originálu a jeho překladu vyhotovenému strojovým překladačem.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Středová (23.10.2016)

Seminární práce.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Středová (23.10.2016)

ANGELELLI, Claudia et al. (eds.). Testing and assessment in translation and interpreting studies: a call for dialogue between research and practice. 2009.

GAMBIER, Yves – DOORSLAER, Luc van. Handbook of translation studies. Amsterdam: John Benjamins Pub. Co., 2010.

GAMBIER, Yves – DOORSLAER, Luc van. Handbook of translation studies. Amsterdam: John Benjamins Pub. Co., 2012.

HÖNIG, Hans. Konstruktives Übersetzen. Tübingen: 1995.

House, Juliane. Translation Quality Assessment. Tübingen: 1997.

HOUSE, Juliane et al. Übersetzung, translation, traduction: ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung; An international encyclopedia of translation studies; Encyclopédie internationale de la recherche sur la traduction. 2. Teilband, 2007.

KALIVODOVÁ, Eva (ed.). Tajemná translatologie? Cesta k souvislostem textu a kultury. Univerzita Karlova v Praze, 2008.

KOLLER, Werner. Einführung in die Übersetzungswissenschaft; 7., aktualisierte Aufl. Wiebelsheim: Quelle & Meyer, 2004.

NORD, Christiane. Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg: 1992.

OLOHAN, Maeve - SALAMA-CARR, Myriam. Science in translation. Manchester: St. Jerome Publishing, 2011.

REISS, Katharina – VERMEER, Hans J. Towards a general theory of translational action. Skopos theory explained. Manchester: St. Jerome Publishing, 2013.

REIß, Katharina. Translation criticism – the potentials and limitations. Manchester: St. Jerome Publishing, 2000.

REIß, Katharina. Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. Mnichov: Max Hueber Verlag, 1971.

REIß, Katharina - VERMEER, Hans. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen: 1984.

SCHAFFNER, Ch. (ed.). Translation and quality. Manchester: 1998.

SCHIPPEL, Larisa (ed.). Übersetzungsqualität : Kritik – Kriterien – Bewertungshandeln. 2006.

SNELL-HORNBY, Mary (ed.). Übersetzungswissenschaft. Eine Neuorientierung. München: UTB, 1986.

SNELL-HORNBY, Mary. The turns of translation studies: new paradigms or shifting viewpoints?. 2006.

STOLZE, Radegundis. Übersetzungstheorien: eine Einführung. 2005.

SVOBODA, Tomáš. Hodnocení kvality strojového překladu – s případovou studií k překladu ve směru DE-CS při využití veřejně dostupných překladačů. In: Zehnalová, Jitka (ed.). Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace. Olomouc: 2015.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK