PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
La littérature francophone dans les traductions tchèques II - AMPF60008
Anglický název: Francophone Literature in Czech Translations II
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (19.09.2021)
Předmět navazuje na předmět La littérature francophone dans les traductions tchèques I a počítá s rozšířením některých probíraných témat v paralelním povinně volitelném předmětu Littérature française contemporaine.
Cílem je studium vybraných děl francouzsky psané literatury od poloviny 20. století po současnost se zaměřením na specifiku recepce francouzsky psané literatury v českém kulturním prostředí.
Studium stěžejních francouzsky psaných literárních děl se neomezuje na literárně historický pohled, ale sleduje i problematiku recepce: hledá důvody výběru určitých autorů a jejich děl k vydání v českém překladu, sleduje ohlasy v českém odborném i běžně dostupném tisku.
Semináře jsou zaměřeny především na translatologický rozbor vybraných úryvků (analýza originálu a překladu, srovnání více existujících překladů, případně doplnění o přehled publikovaných kritických ohlasů na určitý překlad), což umožňuje zaměřit se i na komentování přístupu jednotlivých překladatelů k daným textům či role překladatele jako zprostředkovatele cizí kultury, případně také na sledování vlivu francouzské literatury na českou literaturu a kulturu.
V závěru semestru studenti prezentují vlastní analýzy vybraných děl. Prokážou schopnost aplikace získaných poznatků a dovedností, samostatného přístupu k bádání, odborné argumentace a kritického úsudku.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (19.09.2021)

Atestace je udělena na základě průběžně odevzdávaných textů (dle zadání v semináři).

Závěrečný test. Ústní zkoušení jen ve výjimečných případech - po předběžné domluvě.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (19.09.2021)

BARTHES, Roland. Kritika a pravda. Praha: Dauphin, 1997.

BERMAN, Antoine. La traduction et la lettre ou l´auberge lointain. Paris: Seuil, 1999. 

BLANCHOT, Maurice. L´espace littéraire. Paris: Gallimard, 1993.

BOURDIEU, Pierre. Les règles de l´art. Genèse et structure du champ littéraire. Paris: Seuil, 1998.

CASANOVA, Pascale. Světová republika literatury. Přel. Čestmír Pelikán. Praha: Karolinum, 2012.

COMPAGNON, Antoine. Démon teorie. Literatura a běžné myšlení. Brno: Host, 2009. 

COSSET, Pierre-Laurent - GRAFNETTEROVÁ, Lenka. Jak čtou Češi, Francouzi a Němci Hrabalova Anglického krále. Praha: Slon, 2009.

ČECH, Pavel. Francouzsko-české vztahy v oblasti překladu (1945–1953). Brno: Masarykova univerzita, 2011.  

DRSKOVÁ, Kateřina. České překlady francouzské literatury (1960–1969). České Budějovice: JČU v Č. Budějovicích, 2010. 

GAUVIN, Lise. La Fabrique de la langue. Paris: Seuil, 2004.

KYLOUŠEK, Petr (ed.). Znak, struktura, vyprávění. Brno: Host, 2002.

KYLOUŠEK, Petr (ed.). Dějiny francouzsko-kanadské a quebecké literatutry. Brno: Host, 2005.

LEJEUNE, Philippe. Le pacte autobiographique. Paris: Seuil, 1975. 

MARES, Antoine (ed.). Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století. Praha: PNP, 2018.

OSEKI-DEPRÉ, Ines. Théories et pratiques de la traduction littéraire. Paris: Armand Colin, 2006.

PECHAR, Jiří. Interpretace a analýza literárního díla. Praha: Filosofia, 2002.

PLASSARD, Freddie. Lire pour traduire. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2007.

RICŒUR, Pul. Sur la traduction. Paris: Bayard, 2004.

RISTERUCCI-ROUDNICKY, Danielle. Introduction à l´analyse des œuvres traduites. Paris: Armand Colin, 2008.

STEINER, George. Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction. Paris: Albin Michel, 1998.

ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Překlad literárního díla z francouzštiny do češtiny po roce 1989. Disertační práce. Praha: FF UK, 2015.

ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Francouzská literatura v českých překladech po r. 1989. 25 let bez cenzury. Praha: Karolinum, 2018.

ŠRÁMEK, Jiří. Panorama francouzské literatury od počátků po současnost I, II. Brno: Host, 2013.

VASSEVIERE, J. - TOURSEL, N. Littérature. Paris: Armand Colin, 2015.

VERCIER, Bruno - VIART, Dominique. La Littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations. Paris: Bordas, 2008.

VERCIER, Bruno - VIART, Dominique. Současná francouzská literatura. Praha: Garamond, 2008.

WEINMANN, Frédéric. Houellebecq censuré ? Les traducteurs et le manque de style. In: Ballard, M. Censure et traduction. Arras: Artois Presses Université, 2011, s. 173–185.

WUILMART, Françoise. Le péché du « nivellement » dans la traduction. META: journal des traducteurs, č. 3, roč. 52, září 2007, s. 391–400.

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (19.09.2021)

1) až 4) České překlady francouzsky psané literatury - období od r. 1945, šeesátá léta, normalizace, období po r. 1989, až do r. 2021.

5) Francouzská poezie v českých překladech

6) Francouzké drama - Bernard-Marie Koltès

7) Česká literatura ve Francii, Milan Kundera - francouzské překlady rané tvorby, česká recepce pozdější tvorby

8) La traduction, un objet sociologique (Bourdieu, Casanova, Sapiro...)

9) Translatologická analýza literárního textu - modely (Bermann, Risterucci-Roudnicky, Lefevere)

10) Littérature beur - proč se nepřekládá?

11) Francouzská literatura a její nejznámější osobnosti (Michel Houellebecq)

12) Bestsellery, komerční literatura v českých překladech

13) Knižní trh, literární prostor - nakladatelství, média, literární ceny (Francie a další oblasti s produkcí a distribucí francouzsky psané literatury)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK