Translatologická analýza (FR-CS) - AMPF00001
Anglický název: Translation Quality Assessment (FR-CS)
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Šárka Belisová
Záměnnost : AMPF60001
Je záměnnost pro: AMPF60001
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Šárka Belisová (10.01.2022)
Cílem jednosemestrálního předmětu, navazujícího na předmět Teorie překladu I, je teoreticky nastínit vybraný model translatologické analýzy (popřípadě více modelů) a v praxi jej aplikovat na výchozí a cílový text v rámci konkrétní překladové situace. Dále si student osvojí schopnost identifikovat místa v textu pro translatologickou analýzu významná, jakož i schopnost vědecky fundovaně, a tedy zejména terminologicky přiléhavě pojednávat o textové dvojici a zvolených překladatelských strategiích či postupech. Na semináři se pracuje s autentickými texty, které lze použít pro popis či odborné hodnocení kvality překladu. Analyzují a hodnotí se překlady neliterárních i literárních textů, různých typů a funkčních stylů, kde student aplikuje lingvistické, kulturně historické i obecně teoretické poznatky, získané v průběhu studia. Cílem předmětu je připravit studenta k samostatné odborné kriticko-hodnotící práci a vědeckému popisu. Pozornost bude věnována též srovnání originálu a jeho překladu vyhotovenému strojovým překladačem.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Středová (23.10.2016)

Seminární práce.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Středová (23.10.2016)

ALBIR AMPARO, Hurtado. La notion de fidélité en traduction. Paris: 1990.

BALLARD, Michel. La traduction plurielle. Lille: 1990.

DELISLE, Jean. La traduction raisonnée. 2. vyd. Ottawa: 2003.

DELISLE, Jean. Analyse du discours comme méthode de traduction. Paris: 1979.

DURIEUX, Christiane. Fondements didactiques de la traduction technique. 1989.

DURIEUX, Christiane. Liberté et créativité en traduction technique (in La liberté en traduction). Paris: 1990.

FIŠER, Zbyněk. Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání. Brno: 2009.

GÉMAR, J.-C. Traduire ou l´art d´interpréter? Québec: 1995.

Gémar, J.-C. Langage de droit et traduction. Québec: 1982.

GOUADEC, Daniel. Le traducteur, la traduction et l´enterpirse. Afnor: 1989.

GUIDÈRE, Mathieu. Introduction à la traductologie. Penser la traduction: hier, aujourd´hui, demain. Paris: 2008.

GUIDÈRE, Mathieu. Publicité et traduction. Montréal: 2000.

KOŘENSKÝ, Jan – CVRČEK, František – NOVÁK, František. Juristická a lingvistická analýza právních textů. Praha: 1999.

LAROSE, Robert. Méthodologie de l´évaluation des traductions. Meta: 1998.

LEDERER, Marianne. La traduction d´aujourd´hui. Paris: 1994.

PECHAR, Jiří. Otázky literárního překladu. Praha: 1986.

PERGNIEr, Maurice. Les fondements sociolinguistiques de la traduction. Lille: 1993.

RAKOVÁ, Zuzana. Les théories de la traduction. Brno: 2014.

TOMÁŠEK, Michal. Překlad v právní praxi. Praha: 2003.

VINAY, J.-P. - DARBELNET, J. Stylistique comparée du français et de l´anglais : méthode de traduction. Patris. [rev. vyd., 1997].