PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Překlad odborných textů I (EN-CS) - AMPA00002
Anglický název: Technical Translation I (EN-CS)
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AMPA60002
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (16.09.2020)
Jednosemestrální předmět překladu odborných, žánrově rozmanitých textů z oblasti hospodářství, obchodu, státní správy, práva a historie pro převod do češtiny. Předmět rozvíjí překladatelskou i komunikační kompetenci, překladatelské techniky a metody, překladatelskou etiku a profesionální postup s využitím IT. Vzhledem k vysokému stupni konvenčnosti formy je důraz kladen na osvojování terminologie a textových šablon. U každého oboru/žánru jsou studenti vedeni k práci se srovnatelnými českými dokumenty, terminologickými databázemi a zdroji věcných informací.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Středová (23.10.2016)

ALCARAZ, E. - HUGHES, B. Legal Translation Explained. Manchester: St. Jerome, 2002.

BYRNE, J. Scientific and Technical Translation Explained. A Nuts and Bolts Guide for Beginners. Manchester, UK& Kinderhook, US: St. Jerome, 2012.

CAO, D. Translating law. Bufallo: Multilingual Matters, 2007.

ELIÁŠ, K. Vzory soudních podání. Praha: 1992.

HOLUB, M. a kol. Vzory právních smluv a podání. Praha: 2012.

CHROMÁ, M. New Introduction to Legal English. Praha: Karolinum, 2007.

GOTTI, M., SARCEVIC, S. (eds.). Insights into specialized translation. Bern, Berlin: Peter Lang, 2006.

HATIM, B. Teaching and Researching Translation. 1st ed. Harlow: Longman, 2001.

KOŘENSKÝ, J. - CVRČEK, F. - NOVÁK, F. Juristická a lingvistická analýza právních textů. Praha: 1999.

MAYORAL, R. Translating Official Documents. Manchester: St. Jerome Pub., 2003.

MONTALT, V. Medical translation step by step. Manchester: St. Jerome Pub., 2007.

MORRIS, M. (ed.). Translation and the Law, ATA Scholarly Series VIII, Amsterdam: Benjamins, 1995.

Nord, Ch. Translating as a Purposeful Activity. Manchester: St. Jerome, 1997.

ROSSINI, Ch. English as a legal language. The Hague: Kluwer Law International, 1998.

SARCEVIC, S. New approach to legal translation. The Hague: Kluwer Law International, 1997.

ŠKÁROVÁ, M. a kol. Vzory smluv a podání. Praha: Linde, 2014.

Tomášek, M. Překlad v právní praxi. 2. dopl. vyd. Praha: Linde, 2003.

Wagner, E. - Bech, S. - Martínez, J.M. Translating for the European Institutions. 1st ed. Manchester: St. Jerome, 2002.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D. (24.09.2020)

Náplní semináře je vždy práce s již hotovými překlady studentů, vypracovanými samostatně předem, konfrontace a komentování různých řešení a v druhé části pak základní překladatelská analýza a reflexe překladatelských problémů textu určeného k překladu na seminář následující. Podle časové náročnosti jsou zařazovány doplňkové aktivity, jako je kolace cizího překladového textu s originálem a jeho cvičná redakce či doplňková terminologická cvičení.  Po dobu trvání distanční výuky budu poskytovat komentáře k zadávaným textům písemně vždy předem, překlady opravovat elektronicky a zasílat individuálně a zároveň popřípadě sestavovat a věšet na web i kompilační materiál ze studentských překladů, na němž bude možno ilustrovat jak správná a invenční řešení, tak případně řešení méně optimální, vždy samozřejmě s odůvodněním a možností další diskuse ze strany studentů.

1) Seznámení s cíli předmětu, tematickými okruhy zadávaných textů a typy překladatelských dovedností, na jejichž rozvíjení se předmět zaměřuje. Překladatelská analýza textu z oblasti ekonomické žurnalistiky – obecné stylové tendence tohoto žánru, se zvláštním zaměřením na komentáře o makroekonomickém vývoji.

2) Překlad textu z oblasti ekonomické žurnalistiky I – makroekonomická prognóza. Diskuse nad prolínáním odborně-terminologické a expresivní složky textu. Žurnalistické „zkratky“ makroekonomických termínů.

3) Překlad textu z oblasti makroekonomické žurnalistiky II – finanční trhy, typy cenných papírů, související terminologie. Problematika polysémie některých klíčových termínů (equity, debt aj.)

4) Překlad propagačního textu (médium – Bloomberg Businessweek) – prolínání terminologické a konativní složky, profil cílového média a publika jako faktor překladu.<br>

5) Struktura a jazyk soukromoprávních smluv I – typické součásti smlouvy, základní problémy překladu právního jazyka (terminologie, redundance, syntaktické otázky aj.), rozbor překladů úvodní části jednodušší smlouvy.

6) Jazyk soukromoprávních smluv II.

7) Struktura a jazyk mezinárodní smlouvy – přehled typických obecných ustanovení mezinárodních smluv, specifická problematika překládané smlouvy (navracení kulturních statků), terminologické otázky.

8) Překlad společenskovědního textu – kulturní historie. Terminologické otázky spjaté se vztahy mezi kulturou výchozího, resp. cílového jazyka a kulturou tematizovanou v textu.

9) Překlad memoárového textu s kulturněhistorickou tematikou – logická koherence a koheze v originálu a překladu ve spojení s metaforičností.

10) Překlad odborného politologického textu – tematika volebních systémů.

11) Překlad prezentace z tematické oblasti ochrany světového kulturního dědictví. Problematika návaznosti překládaného textu na širší kontext a předchozí komunikaci autor – adresát a také na dikci právních dokumentů (mezinárodních smluv).

12) Překlad medicínsko-administrativního textu – dopis farmaceutické firmy zdravotnickým pracovníkům ohledně pravidel pro předepisování a vydávání léků, nebo protokol klinické studie.

13) Možnost vypracování cvičného domácího překladu v časovém limitu zkoušky, jeho společný rozbor během semináře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK